ข้อคิดเห็นจากเรื่อง เสียงกู่จากครูใหญ่

           จากวีดีโอที่อาจารย์ได้นำมาให้ศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ จากความร่วมมือของคนในสังคม ทำให้ข้าพเจ้า ได้ข้อคิอ หรือแนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาดังนี้

            1.  จุดเริ่มต้นของการพัฒนาในเรื่องใด ๆ คือการกำหนดเป้าหมายหรือจุดมุ่งมายให้ชัดเจน โดยจุดมุ่งหมายนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการกำหนด ไม่ยึดบุคคลใดบุคลหนึ่งเป็นสำคัญ  ซึ่งถ้าเทียบกับการทำวิจัยก็คือ จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนั่นเองค่ะ

           2.   เมื่อมีความคิดว่าจะพัฒนาหรือทำสิ่งใดหากผ่านการคิดวิเคราะห์แล้ว  ต้องพยายามหาวิธีการในการกระทำให้สำเร็จ  แม้จะต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคมากมายอย่างไรก็ตาม ก็คือการยึดมั่นในสิ่งที่ต้องการกระทำโดยไม่เอนเอียงไปตามกระแสต่าง ๆ เช่น คนรอบข้าง ปัญหาอุปสรรค สภาพแวดล้อม และอื่น ๆ

           3.   บุคคลอื่น ๆในสังคมภายนอกที่ไม่มีส่วนรับทราบถึงข้อมูลแท้จริงเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ จะเรียกชื่อหรือกำหนดขอบเขตสิ่งต่าง ๆไปตามภาพลักษณ์หรือสิ่งที่มองเห็นภายนอก ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เช่นเดี่ยวกับ ชื่อหัวข้องานวิจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โดยจะไม่มีผลต่อรูปแบบหรือวิธีการในการดำเนินการแต่อย่างใด

          4.   การกระทำสิ่งใดก็ตามหากมีการจดบันทึกไว้จะเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานได้อย่างถุกต้อง และเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีหลักฐานในการปฏิบัติอย่างชัดเจน  ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงไม่สามารถหลอกลวงตนเองได้

         5.    การทำงานที่เกิดจากความสามัคคีของคนหลายคนเมื่อมีความสำเร็จ รางวัลแห่งความสำเร็จหรือความภาคภูมิใจจะเป็นแรงผลักใจหรือกำลังใจให้บุคคลมีความตั้งใจที่จะกระทำสิ่งอื่น ๆร่วมกันต่อไปได้โดยไม่คำนึงถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไป  เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีจนเกิดความสำเร็จได้ในระยะหนึ่ง จะสามารถทำลายปัญหาและอุปสรรคในเรื่องที่จะกระทำนั้นให้หมดสิ้นไปได้อย่างสิ้นเชิง  กลับกลายเป็นมองว่าการทำงานนั้นไม่ก่อเกิดปัญหาแต่อย่างใด

         6.    บุคคลที่มีความตั้งใจจริงในการทำงาน โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน แต่กลับพร้อมเสมอในการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  ในที่สุดประโยชน์ส่วนตนที่ยอมสละไปจะย้อนกลับคืนมาตอบสนองให้กับบุคคลนั้นโดยไม่ต้องร้องขอแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าตรงตามคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่า ทำดีต้องได้ดี  เช่นเดียวกับการทำวิจัยหากบุคคลที่ทำการวิจัยสร้างคุณค่าของงานวิจัยจึงยอมสละทุกอย่าง เพื่อสร้างความมีคุณค่าโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพอันแท้จริงของงานวิจัยนั้น  อาจเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดการสูญเสียที่เปล่าประโยชน์  ตรงข้ามกับบุคคลที่ทำการวิจัยโดยคำนึงถึงคุณภาพของงานวิจัย ไม่ใช้สร้างคุณค่าแต่ภายนอก ผลที่ได้อาจมากกว่าคำว่า การทำวิจัยสำเร็จก็ได้ 

         7.   ข้อคิดที่ได้จากการชมวีดีโอเรื่องนี้ มิใช่นำไปใช้ได้กับการทำวิจัยแต่เพียงอย่างเดียวแต่นำไปใช้ได้กับทุก ๆ เรื่อง และทุ ก ๆคนในสังคม โดยเฉพาะสังคมไทย ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก  บุคคลต้องมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาทั้งตนเองและสังคม นั่นคือการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อทำลาย ความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการพัฒนาประเทศ เมื่อใดที่สังคมไทยสามารถทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปได้ โอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอาจจะสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในปัจจุบันก็เป็นได้

         ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของข้าพเจ้ามิได้มีอคติต่อบุคคลอื่นแต่อย่างใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดารารัตน์ ทำแกวความเห็น (2)

การเชื่อมโยงข้อมูล
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
   เมื่อปรับปรุง หรือจัดทำเว็บขึ้นใหม่ สามารถเชื่อมโยงข้อมูล (ลิงค์ ) กับเว็บที่มีอยู่แล้วได้นะ  แต่ยังไม่ทราบวิธีอย่างชัดเจน
การวิพากษ์ IS
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

   ผ่านการวิพากษ์  ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  ไปแล้ว  แต่ต้องกลับมาแก้ไขรูปเล่มเกือบทั้งเล่ม  แต่ไม่เสียใจ เพราะคิดว่า อาจารย์ผู้วิพากษ์ และที่ปรึกษา ต้องการให้นิสิตมีความเข้าใจ ในเรื่องการจัดทำ หรือรูปแบบกระบวนการดำเนินการที่แท้จริง   เพื่อให้ผลงานที่จะผ่านออกสู่สายตาบุคคลอื่น ๆ รวมถึงรุ่นน้องที่จะมาศึกษาเป็นแบบอย่าง ได้รับรู้ หรือเห็นตัวอย่างที่ถูกต้อง  ดีกว่า ผ่านไปแบบไม่สมบูรณ์ ผู้ที่ศึกษาแล้วมองว่าไม่สมบูรณ์ หรือมีส่วนผิดพลาด ก็จะมีผลเสียถึงชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาเป็นอย่างมาก

     ฝากความห่วงใยไปถึงน้อง ๆ  เนื่องจากตนเองมีความสามารถด้านเทคโนโลยีน้อย  จึงไม่ค่อยกล้าให้คำแนะนำในส่วนของการเรียน แต่ขอฝากเตือนในส่วนที่ได้ประสบการณ์มาด้วยตนเอง  ตามที่บอกแล้วข้างต้น  พึงเตือนตนเสมอว่า เมื่อพลาดแล้วยินดี และยอมรับกับความผิด แล้วพยายามตั้งต้นทำใหม่  หากไม่เข้าใจปรึกษาผู้ที่รู้ไว้ ก็จะดี  และสุดท้ายความสำเร็จก็ย่อมเกิดมาเอง ตาม คำกล่าว ดั้งเดิม  เมื่อพยายามแล้วต้องสำเร็จ    อย่าเอาความเสียใจ มาทับตนให้ทนไม่ได้ และไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง  สุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรกลับไปเลย  จากการมาเรียนในสถาบันแห่งนี้  

       สำหรับเจ้าของข้อความข้างต้นนี้ บอกได้ว่าจบแล้วภูมิใจ  แม้จะไม่เก่งทางเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไร  แต่ก็ทำให้ตนเองได้รับข้อมูลที่คงพอจะ  พัฒนาตนเองไปได้บ้าง  ไม่มากก็น้อย   และคงต้องพ..ยา..ยาม  ฝึกฝนตนเองเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพของตนให้จงได้  ขอบอกว่า ..จะ..ตั้ง..ใจ  ให้สำเร็จ ..........