หลังจากที่ได้ชมภาพยนต์เรื่อง เสียงกู่จากครูใหญ่ ก็ทำให้ได้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ

     1.  การสร้างศรัทธาให้เกิดกับบุคคลรอบข้างต้องใช้ระยะเวลา กว่าที่เขาจะเห็นและยอมรับในตัวของเรา

     2.  ครอบครัวก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ในการที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้

     3.  การมองบุคคลจากแค่ภายนอกแล้วนำมาคิดตัดสินไม่ได้  เราควรมองจากความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขา

     4.  การที่จะใครยอมรับในตัวเรา  เราควรยอมรับในความเป็นตัวตนของเขา  และเมื่อเรายอมรับได้ก็จะไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกัน

     5.  การทำงานที่จะประสบความสำเร็จ เราไม่ความหวังพึ่งใคร ควรจะทำงานด้วยความสามารถของเรา และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ที่จะเกิดขึ้น

     6.  ในการทำงานควรวางแผนเพื่อให้งานนั้นประสบผลสำเร็จ