ความคิดเห็น "เสียงกู่จากครูใหญ่"

เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้  ครูใหญ่เป็นนักพัฒนาที่มีความสามารถยิ่ง ถึงแม้ว่าครั้งแรกที่พบจะไม่เกิดความศรัทธาเพราะการแต่งกายที่ไม่ภูมิฐานและการปฏิบัติตนที่เรียบง่าย  แต่ครูใหญ่ก็สามารถสร้างความศรัทธาจากผู้ร่วมงานและชุมชนได้ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เช่นให้พึ่งตนเองก่อนที่จะให้ผู้อื่นช่วย  เมื่อผู้อื่นเกิดศรัทธาความร่วมมือต่าง ๆ ก็จะมีให้โดยไม่ต้องร้องขอ  และการเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้กับส่วนรวม     และมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดความเจริญในโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากผลงานที่ทำได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไปและประเทศชาติ  ในประเทศไทยปัจจุบันหาบุคคลที่เป็นเช่นครูใหญ่ผู้นี้ได้น้อยเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงทำให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น  แต่ก็มีบุคคลประเภทนี้อยู่บ้างส่วนมากจะเป็นแถบที่ห่างไกลตัวเมืองซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการพัฒนา  ตามโรงเรียนที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในเมืองหรือในชนบทที่ห่างไกลผู้บริหารมีบทบาทที่สำคัญที่จะทำให้ครูในโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียงยอมรับและศรัทธา  โดยผู้บริหารมีความมุ่งมั่นต้องการพัฒนามากน้อยแค่ไหน การเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมีความพร้อมตรงนี้หรือไม่  บุคคลที่จะเป็นนักพัฒนาได้ต้องมีความพร้อมหลาย ๆ ด้าน เช่น  ด้านครอบครัวต้องมีความเข้าใจในหน้าที่การงานที่ทำยอมรับได้  ด้านกำลังทรัพย์บางครั้งก็ต้องเสียสละบ้างบางส่วนคือเมื่อทำแล้วไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมบูรณ์ความเห็น (0)