เป็นตัวอย่างและแนวทางที่ดี ในเรื่องของ ความอดทน เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง มีกลยุทธ์วิธีในการพัฒนาชุมชน  สถานศึกษา รวมถึงการใช้หลักจิตวิทยาจูงใจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการร่วมมือร่วมใจกันกระทำการต่างๆด้วยความเต็มใจ  ทำให้งานเกิดประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนได้เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวม  วางแผนการสร้างอาชีพให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ส่งผลต่อบุตรหลานในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า  สมดั่งปณิธาณที่วางไว้  "การทำงานหนัก เป็นดอกไม้แห่งชีวิต"