การพัฒนาบ้านเมืองนั้น ต้องเริ่มที่การพัฒนาคนก่อน และการที่จะพัฒนาคนได้ต้องเริ่มที่การศึกษา แม้การศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้แต่โรงเรียนเป็นส่วนที่สำคัญที่จะปลูกผังเด็กและเยาวชนของชาติให้เจริญงอกงาม และโรงเรียนจะขาดบุคคลสำคัญไปไม่ได้นั่นก็คือครู โดยเฉพาะผู้บริหารหรือครูใหญ่ จากวีดีโอเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าก่อนที่จะสอนคนอื่นได้ต้องเริ่มที่ตนเองก่อนครูต้องทำตัวอย่างให้ดูเป็นแบบอย่าง ดังคำที่ว่า " ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน " และครูที่ดีต้องเป็นนักพัฒนาที่มีใจรักการพัฒนาในสายเลือด สามารถเสียสละและทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาเด็กและท้องถิ่นที่อยู่อาศัย รู้จักสอนให้เด็กและชาวบ้านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและบ้านเกิด ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางจิตใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รู้จักพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นและมีความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง  สมกับที่เป็นผู้บริหารที่ดีสามารถสร้างศรัทธาให้ชาวบ้านยอมรับได้ด้วยการเป็นนักพัฒนา สมกับคำว่า " ครูดีในดวงใจ "