การแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสาเหตุแห่งการที่เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดต่างๆ ในการดำเนินการแก้ไขผู้เกี่ยวข้องต้องมีความละเอียดอ่อน มีจิตวิทยา มีความนิ่มนวล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง   ใครคิดว่าอย่างไรแสดงความคิดเห็นเลย