ตอนที่ 3 การบริหารจัดการโครงการฯ

ประชุม วางแผน พัฒนา ปรับปรุง ขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผน

เพื่อประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการดำเนินการโครงการ ฯ จึงได้วางระบบการบริหารและทีมงาน เป็น 4 ทีม  ดังนี้

1.ทีมบริหารโครงการ  ประกอบด้วย ที่ปรึกษา  หัวหน้าโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  แกนนำหน่วยงาน (หน่วยงานละ 2 คน)  และอาจารย์ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ   

   ทำหน้าที่ ประชุม  วางแผน พัฒนา  ปรับปรุง  ขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผน  จัดกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ  รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่าย งบประมาณ และสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

2.ทีมประเมินกระบวนการเพื่อพัฒนา ประเมินผลลัพธ์และสรุปบทเรียนของโครงการ  ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ  อาจารย์ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ  หัวหน้าของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทุกหน่วยงาน  และผู้รับผิดชอบโครงการ /แกนนำหน่วยงานบางส่วน

    ทำหน้าที่ ประเมิน พัฒนา  ปรับปรุงแก้ไข  โดยการให้คำแนะนำต่อการดำเนินโครงการ  รวมถึงสรุปบทเรียนในภาพรวมของโครงการทั้งหมด

3. ทีมประเมินกระบวนการเพื่อพัฒนา ประเมินผลลัพธ์และสรุปบทเรียนของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ    ประกอบด้วย  อาจารย์ / หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ และบุคลากรภายในหน่วยงาน

   ทำหน้าที่  ประเมิน พัฒนา  ปรับปรุงแก้ไข  โดยการให้คำแนะนำต่อการดำเนินโครงการ  รวมถึงสรุปบทเรียนในภาพรวมของโครงการภายในหน่วยงาน

4.ทีมผู้ประเมินจากภายนอกเพื่อขอการรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน   ประกอบด้วย     นักวิชาการผู้ทำหน้าที่ในการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ให้แก่หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

   ทำหน้าที่  ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯและแจ้งผลการประเมินให้กรมอนามัยที่   กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเกียรติคุณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace in WU)ความเห็น (0)