สวัสดีคะ  สำหรับผู้ที่ให้การติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อง  QA  โดย  ornkum  ก่อนอื่นต้องขออภัยและขอแก้ไขข้อมูลสำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใน  qa  (1)  กรณีที่ว่า  SAR  ของสำนักงานเลขานุการจะแยกส่วนต่างหากเป็นหน่วยงานสนับสนุนนั้น  แต่เนื่องจากวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  แล้วเห็นว่าการจัดทำ  SAR  ระดับสาขาวิชามีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขานุการแทบทุกตัวบ่งชี้  ประกอบกับไม่มีการประเมินไขว้ระดับหน่วยงานย่อยแล้ว  แต่จะประเมินภายในระดับสาขาวิชาโดยผู้ทรงคุณวุฒิเลย  ดังนั้น  ในส่วนสำนักงานเลขานุการจึงจัดทำ  SAR  รวมเข้ากับสาขาวิชาได้เลย  ซึ่งศูนย์ ฯ  กำลังออกแบบการเขียน  SAR  ระดับสาขาวิชา  และรวมสำนักงานเลขานุการอยู่  ส่วนหน่วยงานสนับสนุนยังคงยึดตามหลักการเดิม

หมายเหตุ  การที่ข้อมูล  QA  ไม่แน่นอน  มาจากแนวคิดที่ว่า  การดำเนินงาน  QA  ไม่มีอะไรตายตัว  QA  จึงขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่งต่างหาก  ทั้งนี้  เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่ที่สุด  (Best  Practiecs) 

ส่วนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใน  qa  (2)  มีโอกาสดีจะเรียบเล่าแน่นอน  อดใจไว้ก่อนนะคะ