นายสมนึก ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มข.

 กองกิจการนักศึกษา มข. ผนึกกำลังบุคลากรทางด้านกิจการนักศึกษาทุกคณะระดมสมองปรับ วิสัยทัศน์   พันธกิจ  แผนปฏิบัติการ  และแผนยุทธศาสตร์    กองกิจการนักศึกษา
 
 
        นายสมนึก ปิ่นทอง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าตามที่กองกิจการนักศึกษา   ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ   4   ปี   (พ.ศ.2548-2551)  และแผนยุทธศาสตร์  กองกิจการนักศึกษา  ปี  2548  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และได้ดำเนินการตามแผนมาระยะหนึ่งแล้ว  จึงควรจะต้องมีการทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  แผนปฏิบัติราชการ  และแผนยุทธศาสตร์ของกองกิจการนักศึกษา     ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน       สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น   กองกิจการนักศึกษา  เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษา  ปี  2549  จึงกำหนดจัดโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่  3-4  ณ  ห้องประชุม  1   กองกิจการนักศึกษา   และวันที่  8-10   พฤษภาคม  2549   ณ ดวงตะวัน  บีช  รีสอร์ท   จังหวัดระยอง

         ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวมีโดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ กิจการนักศึกษาคณะ   ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา   หัวหน้างาน   และหัวหน้าหน่วยกองกิจการนักศึกษา   และหัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา/ พัฒนานักศึกษาทุกคณะ  รวมทั้งสิ้น  50  คน นายสมนึก  ปิ่นทอง ยังกล่าวต่ออีกว่าลักษณะการดำเนินกิจกรรมจะเน้นให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นและนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละคนออกมาเสนอต่อกลุ่ม โดยจะมีการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น  และนำเสนอผลงาน โดยคาดหวังว่าหลังจากการสัมมนาจะมีการปรับปรุง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  การจัดทำแผนปฏิบัติการ  ดัชนีชี้วัด  แผนยุทธศาสตร์ของกองกิจการนักศึกษา  ที่มาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองกิจการนักศึกษา