ทุกวันอังคารบ่ายที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4 จะมีกิจกรรมที่เรียกว่า CPC หรือ Clinico-pathological conference

กิจกรรมนี้ไม่เหมือน CPC ที่แพทย์ทั่วไปคุ้นเคยครับ คือเป็นกิจกรรมที่แพทย์ผิวหนัง และพยาธิแพทย์จะมาร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคผิวหนัง ที่มีลักษณะทางคลินิกและผลทางพยาธิที่ไม่สอดคล้องกัน หรือเป็นผู้ป่วยที่น่าสนใจ หรือเป็นโรคที่หาได้ยาก

กิจกรรมเริ่มจากการดูสไลด์ที่ตัดจากผิวหนัง โดยแพทย์ประจำบ้านผิวหนัง ซึ่งจะให้การวินิจฉัยแยกโรค หลังจากนั้นอาจารย์พยาธิแพทย์ก็จะให้ความเห็น เมื่อแพทย์ประจำบ้านได้เล่าถึงประวัติและการตรวจร่างกาย จะมีการให้ความเห็นโดยอาจารย์ภาควิชาตจวิทยา แล้วเชิญผู้ป่วยเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดูรอยโรค แล้วประชุมสรุปความเห็นอีกครั้งหลังจากที่ได้เชิญผู้ป่วยออกไปรอบริเวณพักคอย การประชุมต่อรายใช้เวลาประมาณสิบห้านาที อาจถึงหนึ่งชั่วโมงในกรณีที่เป็นรายที่น่าสนใจ

CPC @mcreme 2006

เป็นกิจกรรมที่รวมการบริการ การเรียน การสอน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และ มีการจดบันทึกเรื่องราวที่พูดคุย อภิปรายไว้ด้วย สำหรับอ้างอิงถึงในอนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ต่อ ผู้ป่วย อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ คือทุกคนได้ประโยชน์ครับ 

กิจกรรมนี้จัดที่ห้องประชาโมกขเวช แต่เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความลับของผู้ป่วย ผู้ที่สนใจต้องขออนุญาตก่อนเข้าร่วมประชุมครับ