ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ Office KM  ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ในงานห้องปฏิบัติการไม่ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณเสริม (เลขานุการคณะเกษตรฯ) ได้โทรมาปรึกษาหารือกับผมเกี่ยวกับเกณฑ์ของงานห้องปฏิบัติการ ว่าควรมีการปรับเปลี่ยน ผมเลยขอใช้ Blog เป็นเวทีเสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ของงานห้องปฏิบัติการครับ

   เกณฑ์งานห้องปฏิบัติการเดิม (ที่รศ.มาลินีเคยเสนอไว้ครับ)

   (1) มีการจัดระบบห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
   (2) มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
   (3) มี (2) + มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
        วิชาการที่สามารถตรวจสอบได้
   (4) มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ
        อย่างต่อเนื่อง
   (5) มี (4) + นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ  

   สำนักงานเลขานุการคณะเกษตรฯ ขอปรับเปลี่ยนโดยการสลับข้อดังนี้ 


    (1) มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
        วิชาการที่สามารถตรวจสอบได้
    (2) มี (1) + นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ 
    (3) มี (2) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ 
    (4) มี (3) + มีการจัดระบบห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
    (5) มี (4) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ
        อย่างต่อเนื่อง

    สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผมได้ติดต่อกับผู้ที่รับผิดชอบในงานห้องปฏิบัติการแจ้งว่า "ปรับอย่างไรก็ได้ครับ" (ต้องขอชมเชยจริง ๆ ว่า พร้อมรับการประเมินอยู่เสมอ)

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ขอปรับเปลี่ยนดังนี้

   (1) มีการปฏิบัติงานตามเอกสารอธิบายลักษณะงาน 
  
(2) มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
   (3) มี (2) + มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
        วิชาการที่สามารถตรวจสอบได้
   (4) มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงาน
   (5) มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง

    ขอเชิญเจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการคณะ ที่มีงานห้องปฏิบัติการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ