ความเห็น


1.  เห็นด้วยกับ อ.ครรชิต ในข้อที่ 1 ค่ะ  คือ เกณฑ์ข้อ (1) มีการปฏิบัติงานตามเอกสารอธิบายลักษณะงาน  เป็นการประเมินบุคคลากร  ไม่ควรนำมาปะปนกับการประเมินผลการดำเนินงาน (การประเมินคน คณะมักมีระบบอยู่แล้ว)

2. ห้องปฏิบัติการของคณะวิชาต่างๆ  ถ้าเห็นว่ามีลักษณะเฉพาะที่ให้บริการไม่เหมือนกัน  ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวกันก็ได้กระมังค่ะ อาจแบ่งเป็น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อการเทียบเคียงคุณภาพในสาขาเดียวกันก็ได้ค่ะ  ไม่เช่นนั้น อาจคุยกันไม่รู้เรื่อง เหมือนที่ผ่านมา

3. ห้องปฏิบัติการของสถาบันการศึกษา  มีวัตถุประสงค์ที่ต่างจากห้องปฏิบัติการในหน่วยราชการที่ให้บริการเพียงอย่างเดียว  กล่าวคือ ห้องปฏิบัติการของสถาบันการศึกษา  มีไว้เพื่อการเรียนการสอน  การวิจัยและการบริการวิชาการ  ดังนั้น  การตั้งเกณฑ์การประเมินจึงขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ด้วย  ซึ่งแนวทางต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้  ควรให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะและสถาบัน

4. แบบที่ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตรฯ ขอปรับเปลี่ยนโดยการสลับข้อ   ก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะค่ะ ดิฉันขอแจมสลับข้ออีกทีค่ะ  (ส่วนที่เป็นตัวแดง) เพราะเห็นอาจารย์ครรชิต พูดถึงเรื่องมาตรฐานห้องปฏิบัติการแล้วชักหนาววว !


    (1) มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้
    (2) มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
    (3) มี (2) + มีการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้  
    (4) มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
    (5) มี (4) + นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

  

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี