ดิฉันขอเล่าต่อจากการเล่าเรื่องครั้งที่แล้ว  จบลงตรง ชื่อเรื่องว่าจะทำวิจัยสถาบัน เรื่องอะไร

คือเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อปัจจัยเกื้อหนุนของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547 

เนื่องจากว่า การประเมินปัจจัยเกื้อหนุน เป็นงานประจำของงานวิชาการอยู่แล้ว  จึงนำมาเป็นวิจัยสถาบัน ขั้นตอนแรก ก็ขอความอนุเคราะห์ภาควิชาของคณะทั้ง 4 สาขาวิชา ให้นิสิตประเมินแบบประเมินปัจจัยเกื้อหนุน ซึ่งแบบประเมินออกแบบสร้างโดยคณะกรรมการวิชาการของคณะ  จากนั้นก็รวบรวมแบบประเมิน และนำมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS และสรุปรายงานผล และก็ดำเนินการจ้ดทำรูปเล่มวิจัยสถาบัน ตามส่วนประกอบของงานวิจัยมหาวิทยาลัยที่กำหนดว่า วิจัยสถาบัน มีส่วนประกอบอะไรบ้าง  จะเห็นว่าไม่อยากเลยคะ เพราะวิจัยสถาบัน เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นมาจากงานประจำที่บุคลากรสายบริการทำเป็นประจำ และได้รับความอนุเคาระห์ช่วยเหลือจากผู้บริหารของคณะก็ยิ่งจะทำให้มีกำลังใจมากขึ้นค่ะ

ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้มีการเกิด นเรศวรวิจัย ขั้นนะคะ