ผู้เขียนมีความเห็นว่าโครงงานภาษาอังกฤษ ผู้เรียนควรจะสามารถสิ่งดังต่อไปนี้ได้
  1. เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการได้สัมผัสกับข้อมูลภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนตามที่ใช้กันอยู่ในชีวิตจริง
  2. เขียนข้อความภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ การสะกดตัว การใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้องและเหมาะสม
  3. ใช้ข้อมูลภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยที่สามารถสรุปใจความสำคัญและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆเหล่านั้นได้
  4. แปลความจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษและแปลภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยได้(ถ้ามีความจำเป็น)
  5. นำเสนอผลงานที่เป็นผลผลิตของโครงงานโดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งการพูดและการเขียน
  6. สามารถคิดตั้งคำถามเพื่อที่จะค้นคว้าวิจัยได้อย่างกว้างขวางได้
  7. เขียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนรายงาน
  8. เป็นผู้มีความรู้อย่างลึกซึ้งในหัวข้อเรื่องที่เป็นโครงงานของตน
  9. สามารถทำงานรวมกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  10. สามารถกำกับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องให้ครูกำกับ
  11. สามารถรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มได้
  12. เรียนรู้ที่จะประนีประนอมกับกลุ่มเพื่อนเพื่อให้ได้ข้อยุติ แม้ว่าแนวความคิดและการแสดงความคิดเห็นอาจแตกต่างกัน
  13. เรียนรู้ทักษะต่างๆในการแสวงหาความรู้ เช่น การค้นหาข้อมูล การเลือกใช้แห่งข้อมูล การใช้พจนานุกรม รวมทั้งการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น


   ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุดมุ่งหมายของการทำโครงงานภาษาอังกฤษคงเป็นแนวทางให้ครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการกำหนดจุดมุ่งหมายของการทำโครงงานภาษาอังกฤษได้ท่านใดมีความคิดเห็นเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างนะคะ