สังเวชนียสถาน (7)

นาลันทาเก่าส่วนที่กันไว้เป็นโบราณสถานมีขนาดไม่กี่ร้อยไร่โดยประมาณ ทว่า... ถ้าขุดดินลงไปโดยรอบจะพบซากอาคาร หรือซากอิฐซากหินกระจัดกระจายไปเป็นบริเวณกว้างขวาง มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย

นาลันทาเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กันกับราชคฤห์ ที่นี่มีมหาวิทยาลัย 2 แห่งได้แก่ นาลันทาเก่าที่ถูกทำลายไปในระหว่างสงคราม และนาลันทาใหม่ที่มีการเรียนการสอนในระดับหลังปริญญาตรี

นาลันทาเก่าส่วนที่กันไว้เป็นโบราณสถานมีขนาดไม่กี่ร้อยไร่โดยประมาณ ทว่า... ถ้าขุดดินลงไปโดยรอบจะพบซากอาคาร หรือซากอิฐซากหินกระจัดกระจายไปเป็นบริเวณกว้างขวาง มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่าเป็นสถานศึกษาพุทธศาสนาแบบมหายาน มีอาคารหอสมุด อาคารที่พักอาจารย์-นักศึกษา และอาคารอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้เขียนมีโอกาสเข้าชมห้องที่สันนิษฐานว่า เป็นคุกสำหรับขังนักศึกษาที่ไม่ตั้งใจเรียนด้วย นับว่า กระบวนการเรียนการสอนเข้มข้นพอสมควร

ถ้ามหาวิทยาลัยไทยจะทำคุกไว้ขังนิสิตนักศึกษาที่เกียจคร้านบ้าง... คงจะต้องถกเถียงกันมากว่า จะขังนิสิตนักศึกษาประเภทไหนก่อนดี เช่น พวกที่นั่งหลับเวลาเรียน พวกที่มีผลสอบไม่ดี ฯลฯ ทำนองนี้

ถ้ามีการขังพวกที่นั่งหลับเวลาเรียน... ผู้เขียนอาจจะถูกสั่งขังไปแล้วหลายครั้ง เพราะนั่งเรียนแบบหลับๆ ตื่นๆ มาตั้งแต่เด็ก... จนถึงชั้นเรียนบาลีที่วัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ความจริง... คำสอนในพระธัมมวินัยนี้ไม่ได้เน้นการลงโทษ หากแต่เน้นการยอมรับโทษตามความเป็นจริง การกระทำคืน เช่น ถ้าทำของส่วนรวมเสียหายต้องชดใช้ ฯลฯ การสำรวมระวังที่จะไม่ทำเช่นนั้นอีกดังเช่นที่พระภิกษุท่านมีการปลงอาบัติ

นอกจากนั้นท่านยังเน้นทัณฑกรรม ไม่ใช่การลงโทษ ให้ไปทำความดีชดเชย เช่น ตักน้ำใส่ภาชนะ ทำความสะอาดพระเจดีย์ ทำความสะอาดของสงฆ์ ฯลฯ

นาลันทาใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้กันกับวัดไทยนาลันทา รับทั้งพระทั้งฆราวาสเข้าเรียน จำนวนพระไทยที่นั่นมีน้อยกว่ามหาวิทยาลัยในเมืองพาราณสี

วัดไทยนาลันทาเป็นวัดที่มีลักษณะเฉพาะคือ มีผู้อำนวยการวัด และเจ้าอาวาสในวัดเดียวแบบ “ทู-อิน-วัน (two-in-one)” คล้ายกับแชมพูผสมครีมนวดผมในขวดเดียวกัน

อาจารย์ ดร.แม่ชี(ท่านจบปริญญาเอก)เป็นผู้อำนวยการ ท่านมีความสามารถหลายอย่าง พูดได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และฮินดี ข่าวว่าอยู่อินเดียมาหลายสิบปีแล้ว

ท่านทำกับข้าวเก่ง และเลี้ยงแพะไว้บนอาคารชั้นสอง ซึ่งมีห้องกินข้าวด้วย ทำให้ห้องกินข้าวมีกลิ่นตลบ อบอวล

ส่วนจะเลี้ยงแพะไว้เพื่ออะไรนี่ ผู้เขียนไม่ทราบ และไม่กล้าไปถามท่าน เกรงจะวิ่งหนีออกจากวัดไม่ทัน...

มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่ามีพระเจดีย์บรรจุอัฐิท่านพระสารีบุตร อัครสาวกฝ่ายขวา(เลิศทางปัญญา) ชาวพุทธทั่วโลกนิยมมากราบไหว้พระเจดีย์แห่งนี้ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน

ท่านพระสารีบุตรท่านหันศีรษะไปทางทิศที่ท่านพระอัสสชิ ซึ่งแสดงธรรมให้ท่านได้บรรลุธรรมครั้งแรก(เป็นพระโสดาบัน) มีพระภิกษุทูลฟ้องพระพุทธเจ้าว่า ท่านนับถือทิศเหมือนเดียรถีร์ปริพาชก(นักบวชนอกศาสนา)

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไต่สวนแล้ว ทราบว่า ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้มากด้วยคารวตาธรรม หรือความอ่อนน้อมในครูบาอาจารย์ พระองค์ทรงสรรเสริญท่านพระสารีบุตรเป็นอันมาก

ท่านพระสารีบุตรจะดูแล ช่วยเหลือพระภิกษุที่ป่วยไข้ หายาที่สมควรไปให้ และปัดกวาด ทำความสะอาดวัดก่อนออกบิณฑบาตหรือเดินทางไกลเป็นประจำ

นับว่าท่านพระสารีบุตรเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นแบบอย่าง ควรแก่การเคารพ เทอดทูน บูชา สมบูรณ์ด้วยวัตรปฏิบัติของบุคคลผู้เป็นครูบาอาจารย์โดยแท้...

แหล่งข้อมูล:

 • ขอขอบคุณ > ท่านพระอาจารย์เทพพนม วัดท่ามะโอ ลำปาง, คุณนงนุช, คุณอัจฉริยา เกตุทัต (ปุ๊ย), พี่จี๊ด (ทพญ.รัตนาวดี บุปผาเจริญสุข), พี่จ๋อง(ภก.บุญญาพร ยิ่งเสรี).
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙.
 • เชิญอ่านบ้านสุขภาพที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/health2you

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (6)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.68
เขียนเมื่อ 
-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
 • ผมคงโดนขังประเภทที่ผลการสอบไม่ดีนะครับ
 • แต่ชอบใช้ความพยายาม วัดไทยนาลันทามีพระไทยไปเรียนปริญญาเอกประมาณกี่รูปครับ
 • ขอบคุณมากครับที่เขียนเรื่องให้อ่าน
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.68
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • จำนวนพระไทยที่ไปเรียนแน่นอนไม่ทราบ พระท่านเล่าโดยประมาณว่า มากที่สุดคงเป็นหอเสน คุปตะที่มหาวิทยาลัยบบันเรส ฮินดู เมืองพาราณสี
 • ผมว่า คนที่จบอินเดียเก่งมาก น่าจะได้ปริญญาชีวิตแถมอีกหลายๆ ใบ
 • ถ้าอาจารย์ต้องการข้อมูลอาจจะขอไปที่ท่านพระศิริชัย รองเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธคยาที่นี่ครับ [email protected]
 • ขอขอบคุณครับ... 
-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
 • ขอบพระคุณคุณหมอมากครับ
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.68
เขียนเมื่อ 
 •                                                                    ขอบคุณครับ                                                        
            fill-in