ร้านค้าสวัสดิการชุมชน (2)

สรุปสินค้าคงเหลือตามระบบบัญชีชาวบ้านประจำเดือน พฤศจิกายน 2548

      รายงานการคำนวณคิดต้นทุนขายสินค้าประจำเดือน  พฤศจิกายน  2548

ราคาขายที่ตั้งในรายการสินค้า (บาท)

ราคาทุนของสินค้าที่ซื้อ (บาท)

จำนวนเงินที่ขายในเดือนตุลาคม  2548 (บาท)

77,523.00

68,236.49

29,955.00

           ราคาขายในรายการที่ตั้ง 77,523.00 บาท  คิดเป็นราคาทุน     68,236.49 บาท
           ขายสินค้าในเดือนพฤศจิกายน 2548 ขายได้ 29,955.00 บาท

                        คิดเป็นราคาทุน = 68,236.49 x 29,955.00
                                                                                                                                         77,523.00
            ราคาทุนของยอดขายประจำเดือนพฤศจิกายน  2548   =    26,366.67  บาท

รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงา

            ค่าใช้จ่ายในการขาย                                      100    บาท
            ค่าเช่าร้านค้า                                            1,000    บาท
            ค่าโทรศัพท์                                                127     บาท
            ค่าไฟฟ้า                                                    527     บาท
            ค่าน้ำประปา                                                 86     บาท
                        รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                    1,840    บาท

งบกำไร-ขาดทุน
           
            ขายประจำเดือนพฤศจิกายน                        29,955.00          บาท
ลบ        ต้นทุนขาย                                              26,366.67          บาท
            กำไรขั้นต้น                                               3,588.33          บาท
ลบ        ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                            1,840.00          บาท
            กำไรสุทธิ                                                 1,748.33          บาท


รายงานสินค้าคงเหลือสิ้นเดือน  พฤศจิกายน  2548

ราคาขายของสินค้าต้นเดือนยกมา

ราคาขายที่ซื้อระหว่างเดือนพฤศจิกายน  2548

ราคาขายที่ขายได้ประจำเดือนพฤศจิกายน
2548

สินค้าคงเหลือสิ้นเดือนพฤศจิกายน
2548

77,523.00

+ 28,996.00

- 29,955.00

76,564.00

ราคาทุนของสินค้าต้นเดือนยกมา

ราคาทุนที่ซื้อระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
2548

ราคาทุนที่ขายประจำเดือนพฤศจิกายน  2548

สินค้าคงเหลือสิ้นเดือนพฤศจิกายน
2548

68,236.49

+ 27,302.74

- 26,366.67

69,172.56

สรุปสินค้าคงเหลือตามระบบบัญชีชาวบ้านประจำเดือน  พฤศจิกายน  2548

            ราคาขายคงเหลือเป็นจำนวนเงิน       76,564.00          บาท
            ราคาทุนคงเหลือเป็นจำนวนเงิน        69,172.50          บาท


รายงานการขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านดอนไชย
ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2548

วัน/เดือน/ปี

จำนวนเงินขายสินค้าในแต่ละวัน (บาท)

1 พฤศจิกายน  2548

1,248

2 พฤศจิกายน  2548

1,314

3 พฤศจิกายน  2548

1,980

4 พฤศจิกายน  2548

1,210

5 พฤศจิกายน  2548

369

6 พฤศจิกายน  2548

1,431

7 พฤศจิกายน  2548

1,841

8 พฤศจิกายน  2548

1,414

9 พฤศจิกายน  2548

2,439

10 พฤศจิกายน  2548

1,723

11 พฤศจิกายน  2548

1,367

12 พฤศจิกายน  2548

1,126

13 พฤศจิกายน  2548

799

14 พฤศจิกายน  2548

1,542

15 พฤศจิกายน  2548

1,250

16 พฤศจิกายน  2548

1,073

17 พฤศจิกายน  2548

845

18 พฤศจิกายน  2548

679

19 พฤศจิกายน  2548

1,087

20 พฤศจิกายน  2548

0

21 พฤศจิกายน  2548

338

22 พฤศจิกายน  2548

496

23 พฤศจิกายน  2548

849

24 พฤศจิกายน  2548

1,114

25 พฤศจิกายน  2548

0

26 พฤศจิกายน  2548

0

27 พฤศจิกายน  2548

495

28 พฤศจิกายน  2548

602

29 พฤศจิกายน  2548

728

30 พฤศจิกายน  2548

596

รวมขายสินค้าทั้งสิ้น

29,955

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-donchaithoenความเห็น (0)