เป็นภาพยนต์ที่ให้แนวคิดในการพัฒนา  ทั้งการศึกษา  ชีวิต  สังคมและประเทศชาติ
โดยผู้บริหารคือกลจักรสำคัญในการพัฒนา  จากภาพยนต์จะเห็นว่า  การทำงานของครูใหญ่
มีขั้นตอนมีระบบ  มีการสร้างความเชื่อถือน่าเคารพยกย่อง  สำรวจสภาพปัญหา   วางแผน  กำหนดเป้าหมาย  เริ่มการทำงาน  ติดต่อประสานงาน/เรียนรู้เรื่องการจัดการ

"การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนหรือในสถานที่หรู ๆ  "
"การกระทำของครูจะมีค่ามากกว่าคำสั่งสอนของครู"
"การเรียนรู้จากการปฏิบัติจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จดจำและนำไปใช้ได้จริง ๆ   "

      จะเห็นว่าการใช้ระบบการทำงานมีมานานแล้ว เพียงแต่เมื่อก่อนไม่มีใครนำมาเขียนเพื่อเผยแพร่ระบบ  หรือ  กระบวนการทำงานที่ประสบความสำเร็จ     และในบางครั้งการทำงานของเราก็มีการใช้ระบบโดยที่เราไม่รู้ตัว