เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากที่จะทำให้สิ่งที่หวังและฝันไว้สำเร็จ ต้องพึ่งตนเองให้ถึงที่สุดก่อนที่จะพึ่งคนอื่น ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามา สร้างกำลังใจให้แก่ตนเองและผู้ร่วมงานอย่างเช่นครูใหญ่ได้ปฏิบัติคือคอยให้กำลังใจครูน้อยสองคนทำงาน  เมื่อผลงานที่ออกมาก็ทำให้เราภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ