ก่อนอื่นขอยินดีขอบคุณพวกเราที่ไปร่วมงานทอดผ้าป่าในวันที่ 12 เมษายน2552 ที่แหล่งเรียนรู้ผะหญาล้านนา-สวนชาปิ้งหินไฟ ที่ผ่านมาโดยความเรียบร้อยครับ  ทุนการกุศลที่ได้จะนำไปใช้การนำไฟฟ้าลงไปส่องแสงหอพระอุปคุตไจยะมงคลริมฝั่งแม่น้ำปิงให้สว่างจ้า เผื่อชาติหน้าพวกเราจะได้มีปัญญาส่องสว่าง นัยตาสดใสดังแสงไฟฟ้านั่นแหละครับ ...ขอพวกเรารับบุญกุศลกันถ้วนหน้าครับ...ขอเชิญรับพร..ครับ..

"เอ้วังโหนตุ...อัจจะในวันนี้ก็เป๋นวันดีสะหรีอันประเสริฐเป๋นวันมังคะละล้ำเลิศกว่าวันตังหลายระวิสังขานต์ปี๋เก่าก็ล่วงล้นป๊นไปแล้วปี๋ใหม่แก้วพญาวันก็ได้มาลุลอดจอดเถิง   หมู่เฮาเจ้าข้าตังหลายก็บ่ได้ละเสียยังฮีตบ่ได้รีดเสียยังป๋าเวณีเก่ากองเดิม   ได้ตั้งอกตั้งใจ๋เตียวดินมาหา  บินเหิรฟ้ามาจอด  ดำน้ำฮอดมาเถิงด้วยความกตัญญูฮู้บุญคุณ   ฮักษาฮีตเก่ากองเดิม   นำเอาน้ำสุกะตะคันโธขมิ้นส้มป่อยพร้อมตังของบริวารตังหลายมาสักการะบูชายังตั๋วผู้ข้า.....แม้นว่าปี๋เก่าที่ผ่านมาสูเจ้าตังหลายได้สะหลั้งปังป้าดเผลอไผล ด้วยวาจ๋า ด้วยใจ๋  ได้ขึ้นที่ต่ำได้ย่ำที่สูง   ล่วงล้ำก้ำเกินด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนั้นแหล้ะ  ผู้ข้าก็จักอโหสิ ยกโทษหื้อสูเจ้าตังหลายได้หมดเสี้ยงโทษตังหลายเหล่านั้นตั้งแต่บัดนี้ยามนี้    ขอหื้อสูเจ้าตังหลายก้านกุ่งฮุ้งเฮืองไปไจ้ไจ้  กึ๊ดอันใดขอหื้อสมความมุ่งมาดผาดถะนานั้นจุ่งจักมีเที่ยงแต๊ดีหลี อายุวัฒโก๋  ธนวัฒโก๋  ศิริวัฒโก๋   วรรณะวัฒโก๋  พละวัฒโก๋    สุขะวัฒโก๋    ยศะวัฒโก๋   จวบเต๊าเท่าเข้าเถิงเนรปานจิ่มเต๊อะ....."

ส่วนน้ำขมิ้นส้มป่อยก็ขอหมู่เฮานึกเอาสระเกล้าดำหัวเอาคนเดียวเน้อ..ขออย่าเอาน้ำไปรด(หด)มือก็แล้วกั๋นมันบ่ใช้ฮีตดำหัวคนล้านนาเฮาครับ...

ด้วยความปรารถนาดีจากลุงหนาน....พรหมมา