km คือการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ในขณะนี้ความรู้รอบตัวเรามีมากมายหหลายอย่าง  ดังนั้นจึงควรมีการเรียบเรียงความรู้ให้เป็นหมวดหมู่เป็นพวก  เป็นระบบมากยิ่งขึ้น


why km  -  km เข้ามาช่วยจัดการความรู้ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น สามารถค้นหาได้สะดวก  เมือต้องการนำความรู้มาใช้ประโยชน์


data & information - data คือรายละเอียดที่ได้เก็บไว้อย่างเป็นระบบ ส่วน information น่าจะเป็นข้อมูลที่ย้งไม่มีการจัดเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่