ได้อะไรจาก KM

ความรู้ได้จากการแสวงหา จากการเรียนรู้และฝึกฝน ความรู้สามารถเรียนทันกันได้ไม่แบ่งชนชั้น เพศ อายุ ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้ ผู้ที่มีความรู้มากย่อมได้เปรียบคนอื่นๆ การนำความรู้หรือสิ่งที่ได้จากการรับรู้ เรียนรู้และฝึกฝน มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ อาจจะเป็นกระบวนการการจัดการความรู้เช่นกัน การจัดการความรู้สำหรับผู้ที่มีความรู้สามารถช่วยในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างดี

KM จะเป็นการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆหรือไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ได้อะไรจาก KMความเห็น (0)