What are data , information ,and knowledge ?

what are DIK ?
จะทันมั้ยเนี่ย ?? เมื่อกลับจากต่างจังหวัดก็เร่งรีบปั่นงาน...

ถือเป็นบันทึกฉบับเร่งด่วน ... แต่ความคิดได้เกิดขึ้นแล้วนับจากเข้าเรียนวิชา KM วันแรก

KM คืออะไร ?? การจัดการองค์ความรู้ 

ดิฉันเองเข้าใจว่า  KM เป็นการนำข้อมูลซึ่งเป็นความรู้ที่มีประโยชน์จากแต่ละบุคคล  ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตส่วนตัว , การทำงาน , การศึกษา  มาจัดการให้เป็นแก่นสารที่มีสาระขึ้น  และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่นโดยทั่วไป  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ดังนั้น กว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์   คงต้องมากรอง

ข้อมูลดิบ ( Data ) ซึ่งเกิดจากภูิมิปัญญาของคนธรรมดา   ให้เป็น

ข้อมูลที่ผ่านการคัดสรร ( Information ) แล้วว่ามีสาระ  แก่นสาร สมควรแก่การจัดเข้าหมวดหมู่  แยกประเภทสาระให้เป็น

องค์ความรู้ ( Knowledge )  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นต่อไปนั่นเอง ( < เมี้ยว..เมี้ยว > )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM&Michael-catความเห็น (0)