การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์ความรู้ คือ การจัดการสินทรัพย์หรือทุนที่จับต้องไม่ได้ให้มีคุณค่าและก่อให้เกิดมูลค่า(Value) เพิ่มขึ้นในองค์กร เช่นเศรษฐกิจฐานความรู้  ทุนทางปัญญา  เศรษฐกิจในยุคใหม่              

" Knowledge Management is the leveraging of knowledge in an organization for the purpose of capitalizing on intellectual capital"

จะเห็นได้ว่า พื้นฐานของความสำเร็จอย่างหนึ่งในการจัดการ KM คือ เราต้องเข้าใจว่าองค์ความรู้ไม่สามารถจัดการได้โดยตรง เราไม่สามารถสั่งให้ความรู้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่คน เข้าแถวเรียงหนึ่ง วิ่งเข้าไปจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้นบทบาทหลักในการจัดการ KM คือเราจะสามารถสร้างระบบและสภาพแวดล้อมที่เอื้อก่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างและแบ่งปันความรู้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างไร

Knowledge - The sum of what is known : a body of truths , principles , and information that, in a bussiness context, guide operation

องค์ความรู้สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

1. องค์ความรู้ที่อยู่ในสมองคนเรา (Tacit Knowledge) เช่น know how, experience, personal talent, intuitive

2. องค์ความรู้ที่มีการจัดเก็บบนสิ่งในรูปแบบต่างๆ (Explicit Knowledge) เช่น customer list, patent, trademark

  ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อการรักษาความเป็นเลิศให่ยั่งยืน ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จำเป็นต้องมีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถต่อยอดโดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ และเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-Knowledge Managementความเห็น (0)