ในตอนไปประชุม UKM ที่ มอ.ครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมเครือข่ายได้มีการกำหนดหัวข้อในการประชุม UKM ครั้งต่อไป ซึ่ง มหิดล จะเป็นเจ้าภาพครับ โดยหัวข้อที่จะมีการสัมมนาก็คือ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Communication for Change) นัยของการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เป็นการพัฒนาองค์กรนะครับ ซึ่งผมเองคิดว่าในประเด็นนี้ พวกเราชาววลัยลักษณ์ได้รวมกันทำจนสำเร็จได้ดีระดับหนึ่งทีเดียว ก็คือ เรื่องการใช้กระดานข่าวของชาววลัยลักษณ์ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงการใช้โดยเป็นการสนทนาอย่างสร้างสรรค์และเปิดเผย ไม่ใช่แบบที่หลายองค์กรเป็นก็คือ การไม่ระบุผู้แสดงความเห็น จนกลายเป็นการให้ร้าย ด่าทอ และในที่สุดก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ใครเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อองค์กร แต่สำหรับที่วลัยลักษณ์เราพวกเราได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรนี้กันขึ้นมาใหม่และทำได้ดีมาก ๆ พวกเราจะเห็นว่าหากตอนนี้พวกเราอย่างที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็จะสามารถได้อย่างองค์อาจ และมีเหตุมีผล มีความคิดเชิงบวก และที่สำคัญมองผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ผมเชื่อว่าในการเข้าร่วมประชุม UKM ครั้งต่อไป พวกเราชาววลัยลักษณ์ก็คงจะได้มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องที่เกี่ยวกับ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ไปเล่าสู่พวกเราใน UKM ได้ฟังกันนะครับ