ครูที่เข้าร่วมอบรม 33 คนในโครงการครุวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือกันในการทำวิจัย โดยมีข้อกำหนดในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะ มีการเปิด blog เพื่อร่วมกันบันทึกประสบการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ในการสร้างเครือข่ายทำ 2 คือ ครูที่เข้าร่วมโครงการด้วยกัน และต่างคนต่างไปสร้างเครือข่ายเพิ่มเติม

การค้นหาคำตอบแบบ PBL (problem based learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้"ผู้คิด" คำถาม หรือ ปัญหานั้นๆ โดยเพียรพยายามแสวงหาคำตอบ มองบริบทโดยรอบ เพื่อค้นหาคำตอบ  ไม่ด่วนสรุป www.envi.msu.ac.th