CAR งานง่ายๆที่มีคุณค่าของคุณครู


งานง่ายๆ

 

 

..จะเป็นครูนักวิจัยได้หรือไม่..

 

 

          ผู้เขียนมักจะพูดกับคุณครูเสมอๆ   ไม่ยากเลยค่ะ..กับการเป็นครูนักวิจัย"  ก่อนอื่นคุณครูต้องมี ๓ ข้อนี้ก่อน

          ๑.ครูต้องมีใจมาก่อน   โดยเปิดใจพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเรื่องนี้สำคัญที่สุด  

          ๒.ครูจะต้องคิดใหม่  ทำใหม่  คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบและกล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ  ไม่ย่ำอยู่กับรอยเดิม ที่สำคัญคือจะต้องมีกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง  และบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม

 

          ๓.ครูจะต้องลงมือทำจริง ปฏิบัติจริง  โดยไม่ต้องกลัวผิด   ซึ่งหากผิดก็สามารถแก้ไขใหม่ได้  เพราะกระบวนการวิจัย คือการค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบ  ผิดแล้วทำใหม่ได้..ผิดเป็นครูไงคะ..(ศน.ก็เลยรอดตัว อิอิ)

 

..ไม่ยากเลยจริงๆใช่ไหมคะ... 

 

 

ด้วยเหตุนี้..จึงมีวันนี้ 

 

          ..นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้..ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาหลัก  ภาษาชาติอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ปีแล้วปีเล่า ไม่ว่าชั้นใดก็ตาม..นักเรียนจบชั้น ป.๖ เขียนสะกดชื่อตัวเองไม่ถูก  นักเรียนชั้นมัธยมเขียนเรื่องราวจากการฟังจากการอ่านได้ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราว..อีกสารพันปัญหา  จึงทำให้ผู้เขียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ต้องขวนขวายหาวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

CAR  เป็นวิธีที่ได้ตัดสินใจเลือกใช้  เพราะคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาได้    แล้ว CAR คืออะไร   จริงหรือว่าCARดีที่สุด

 

CAR การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom  action  research)

 

หลักการของ CAR

การวิจัยปฏิบัติการในโรงเรียนแท้ ๆ

ต้องเป็นงานที่เล็ก ๆ ง่าย ๆ และมีคุณค่า   (a small simple and significant task)

ที่บูรณาการอยู่ในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนปกติของครู

เราทั้งผองสามารถเรียนรู้จากกันและกัน (we all can learn from each others)

 

คุณค่าของ CAR

                การเรียนรู้และสร้างความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู

 

หลักในการทำวิจัยปฏิบัติการ

                   ๑)  CAR  คือ เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อค้นหาความรู้จากการปฏิบัติงาน

                   ๒)  CAR  เป็นตัวช่วยสร้างโอกาส เปลี่ยนปัญหา ให้เป็น ปัญญา

                   ๓)  CAR  สร้างการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู

                   ๔)   CAR   สร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมเรียนรู้ของครูเชี่ยวชาญ

                                                ขั้นตอนของ CAR

๑)      CAR   การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

๒)      CAR  การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

๓)      CAR  กรณีศึกษานักเรียน และกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู

                  ๔)   CAR   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

 

 

วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๒ 

          เป็นวันที่คุณครูนักวิจัยการเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ มาพบกัน  มาบอกเล่าเรื่องราวของการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ บอกเล่าเรื่องราวการสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามกำหนดในมาตรฐานการเรียนรู้..มาเล่าเรื่องราวที่เร้าพลังกายพลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข..เรื่องเล่าเร้าพลัง.. Storytelling

 

 

หนึ่งตัวอย่าง..เรื่องเล่าเร้าพลัง..ที่ทรงคุณค่า

 

         ...เพื่อน ๆ คะ  ในขั้นตอนการทำ CAR 4  เวลาสอนให้เด็ก ป.๑ ที่เรียนอ่อนออกเสียงคำว่า โรงเรียน  ดิฉันก็จะออกเสียงคำว่า โรงเรียน ให้ดังฟังชัด    บางครั้งก็เอามือชี้ที่ริมฝีปากด้วย พร้อมบอกนักเรียน  ทุกคนดูปากครูนะลูก โรงเรียน    โรงเรียน    เมื่อนักเรียนดูริมฝีปากของครูแล้วก็จะเห็นว่า ตัว ร เวลาออกเสียง ต้องเปล่งเสียงให้ออกโดยใช้ลิ้นแตะกับปุ่มเหงือก     เมื่อนักเรียนดูอากัปกิริยาของดิฉันแล้ว      ดิฉันก็บอกนักเรียนว่าทุกคนออกเสียงตามครูนะคะ    โรงเรียน    โรงเรียน    โรงเรียนที่พวกเราเรียนหนังสือทุกวันนี้นะลูก    แล้วก็ลองสุ่มนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ออกเสียง      หลังจากพูดตามครูแล้ว    ดิฉันก็ให้นักเรียนจับคู่กับผลัดกันออกเสียง คำว่า โรงเรียน คนละ ๓ ครั้งหรือจนกว่าจะออกเสียงได้ถูกต้อง  แล้วดิฉันก็ให้พวกเขาร้องเพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่ พร้อมๆกัน  พร้อมกับสังเกตการออกเสียงคำว่า โรงเรียนของพวกเขาว่า ชัดไหม  การออกเสียง ร  ของพวกเขาต่างกับ ล หรือไม่    ดิฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ใช้กลวิธีสอนแบบฝึกย้ำซ้ำทวนกับเด็กๆค่ะ.. นี่แหละค่ะวิจัยง่าย ๆ  ของดิฉัน  เล็ก ๆ แต่ดิฉันคิดว่ามีคุณค่าค่ะ..

 

 

นี่ก็อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ..เรื่องเล่าเร้าพลัง..ที่น่าสนใจมาก

 

                              ..ติดตามตอนต่อไปนะคะ..CAR งานง่ายๆของครูลินลดา..

..สื่อประกอบของคุณกิจคนเก่งหลายๆท่าน..

 

 

สรุปการทำงานของผู้เขียนวานนี้ ..๔ เมษายน ๒๕๕๒..ที่กำหนดตัวเองว่าเป็นคุณอำนวย  และมีคุณครูนักวิจัยภาษาไทยเป็น คุณกิจ ที่คอยบอกเล่าเรื่องราวการสอนภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน  โดยการเล่าในกลุ่มเล็กๆ ด้วย สุนทรียสนทนา  เล่าอย่างมีความสุข     มีเพื่อนๆที่เป็นคุณลิขิตคอยบันทึกเรื่องราวออกมาเป็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

จึงบอกกล่าวได้ว่าเรื่องเล่าเป็นเครื่องมืออันทรงพลังอย่างหนึ่งที่ทำให้สามารถดึงเอาความรู้ที่ฝังลึกหรือความเข้าใจที่คงทน(Unduring Understanding)ของคุณครูออกมา  ที่ฟังแล้วกลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง      เพราะเพื่อนๆที่ฟังก็ฟังอย่างตั้งใจไม่มีอคติใดๆกับผู้เล่า   และผู้เล่าก็เล่าได้ชัดเจน  เห็นภาพพจน์ พร้อมกับมีสื่อประกอบแถมมีการแจกเพื่อนๆ ผู้ฟังด้วยทั้งแผ่นพับ แผ่นซีดี ฯ   

ผู้เขียนจึงคิดว่างานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จได้ในระดับที่น่าพึงพอใจมากทีเดียว  คุณครูนักวิจัยทุกท่านมีคำตอบยืนยันกับผู้เขียนว่า  CAR เป็นงานเล็ก ๆ ทำง่าย  และมีคุณค่ายิ่งค่ะ ศน.

"...ฟังแล้ว แสนชื่นใจ หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะ..

หมายเลขบันทึก: 253495เขียนเมื่อ 4 เมษายน 2009 22:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 13:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (13)

สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านค่ะ..

      ขออนุญาตไปเติมพลังชีวิตก่อนนะคะ..สงกรานต์พบกันใหม่ค่ะ..

                                                 ด้วยรัก

                                                ศน.อ้วน

 

 อรุณสวสัดิ์ค่ะ พี่สาว

ปัญหาของเด็กๆในช่วงชั้นที่ 1 - 2 มีมากมายค่ะ

คุณครูต้องหาวิธีแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย

 CAR มีคุณค่าจริงๆค่ะ

ที่สำคัญ

๑.ครูต้องมีใจมาก่อน   โดยเปิดใจพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมาก

          ๒.ครูจะต้องคิดใหม่  ทำใหม่  คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบและกล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ  ไม่ย่ำอยู่กับรอยเดิม ที่สำคัญคือจะต้องมีกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้องบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม

          ๓.ครูจะต้องลงมือทำจริง ปฏิบัติจริง โดยไม่ต้องกลัวผิด   ซึ่งหากผิดก็สามารถแก้ไขใหม่ได้  เพราะกระบวนการวิจัย คือการค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบ  ผิดแล้วทำใหม่ได้ 

 

บันทึกของพี่อ้วนเป็นแรงจูงใจให้คุณครูที่เข้ามาอ่านอีกหลายๆท่านเลยค่ะ

 

ถ้ามีโอกาสสงกรานต์คงได้พบกันอีกนะคะ 

คิดถึงๆๆๆค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • ขอชื่นชมมากค่ะ
 • อยากให้คุณครูเข้ามาอ่านบันทึกนี้มาก ๆ
 • จะได้..มีใจ  คิดใหม่ ทำใหม่และ  ปฏิบัติจริง
 • ไม่มีอะไรผิดหรือไม่มีอะไรถูก
 • แต่..ไม่ทำไม่ได้...ค่ะ
 • ขอขอบพระคุณน้องอ้วนค่ะ

สวัสดีครับศน.อ้วน

กำลังสนงานวิจัย ขอบคุณมากที่นำบทความดีๆมานำเสนอ

ขอบคุณครับ

รถยนต์คันนี้น่าสนใจมากครับ

วันนี้ดีใจมากที่ได้พบน้องทางสื่อนี้ ระลึกถึงน้ำใจไมตรีและติดตามความก้าวหน้าของน้องเสมอมา เห็นความสามารถที่มากๆๆของน้องแล้วขอเป็นกำลังใจให้น้องสร้างสรรค์งานต่อไปเรื่อยๆค่ะ

เสียดายที่มีโอกาสร่วมงานศน.อ้วนน้อยไปหน่อย ชื่นชมความสามารถมานาน อยากย้อนเวลาได้คงไม่เปลี่ยนเส้นทางชีวิต เสียดายจังค่ะ ชอบผลงานของศน.อ้วน อ่านแล้วสบายใจ และอยากลองพัฒนาตัวเอง (ให้กำลังใจดี ) แต่ก็สายเสียแล้ว ขอบคุณแทนครูทั้งหลายที่มีใจอยากก้าวหน้า เป็นกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • แวะมาชม CAR ที่น่าประทับใจของคุณครู
 • กล้ามาหลายเรื่อง และเรื่องCAR ต้องรีบกล้าแน่ ๆ ค่ะ
 • ขอฝากความกล้าที่นี่ด้วยนะคะ http://gotoknow.org/blog/phayorm04/254905

 

 • สวัสดีค่ะ อาจารย์
 • ไปเที่ยวที่ไหนคะ
 • เอา CAR ไปด้วยรึป่าวคะ
 • มีความสุขมากๆนะคะ
 • โชคดีปีใหม่ค่ะ

ต้องใช้ใจรัก จิตวิญญาณขับเคลื่อน คือครูค่ะ

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

นิตยา ทังสนิมิตสกุล

สวัสดีเจ้าท่านศน.อ้วนคนงาม...งามแต้ๆเจ้า(ผ่อรูป)และจิตใจ๋กะงามตวยเจ้าข้าเจ้าขอจื่นจมผลงานขงท่าน สฯ. ฮู้ซึกว่าอ่านแล้วมีประโยชน์กับตั๋วเองมากเลยเจ้า...ขอเป๋นก๋ำลังใจ๋ตลอดไปเน้อเจ้า...

ครับ...

ใครสักคนกล่าวไว้ในทำนองว่า

การศึกษาเท่านั้น คือ เครื่องมือที่ดีที่สุดของการพัฒนามนุษย์...

..

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ..เพื่อนๆกัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน

      จากไปเสียนานนะคะ..ขอบคุณในน้ำใจของทุกท่าน ๆ ค่ะ  ..ขอบคุณน้องนกผู้น่ารัก   ครูพี่คิม พี่สาวที่แสนดี  อาจารย์ฤทธิชัย  คุณครูพิสูจน์  พี่อ้อย วันทนา (พี่สาวแห่งกรุงเก่าที่ไม่ได้พบกันหลายปี)  ครูโบราณ (สงสัยโบราณเท่า ศน.อ้วนแหละใช่ไหมค่ะ..น่าจะใบ้ซักกะนิดนะคะ)  ครูน้องพยอมคนสวย  ป้ามณีแดงคนเชียงใหม่ใจดี  คุณ berger 0123  คุณนิตยาผู้มาพร้อมคำหวาน  และอาจารย์แผ่นดินเพื่อนบ้านผู้มากน้ำใจและสม่ำเสมอ

     ขอบคุณๆๆๆ..ทุกๆท่านค่ะที่กรุณาเข้ามาเยือนพร้อมให้กำลังใจ  ในการทำงาน  การวิจัยไม่ยากค่ะ  หากทำเป็นระบบ  ต่อเนื่อง ทำจนเป็นภาพปกติของชีวิต  ที่สำคัญเหมือนที่ทุกๆท่านเห็นด้วยนั่นแหละค่ะ  คือ "ใจต้องมาก่อน" 

     หาก "ใจ" พร้อม อะไรๆก็ไม่มีปัญหา  "อุปสรรคมากนักหนาก็ฝ่าไป"   ใจรัก..ทำด้วยจิตวิญาณ ดังที่คุณ berger 0123 บอก ..แล้ว CAR คันสวยงามนี้ก็จะขับเคลื่อนไปบนถนนชีวิตได้อย่างสวยงาม  ดังที่คุณครูพิสูจน์ ท่านได้บอกนะคะ..ว่าน่าสนใจมาก

 

                     ...ด้วยรักและคิดถึงทุกท่านค่ะ..

                                   ศน.อ้วน

** ติดตาม ..CAR งานง่าย ๆ ของครูลินลดาในบันทึกถัดไปนะคะ

     ที่นี่ค่ะ    ...ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพร้อมความฉ่ำเย็นค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี