22. บริษัท บี.ฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ตอนที่ 2)

จ๊ะจ๋า
ปัจจัยทุกส่วนต่างมีความสำคัญในการส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรสุขภาวะทั้ง 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนสำคัญไปในแต่ละเรื่องและบทบาท

7)  Happy Money (ปลอดหนี้)  :   การมีหนี้สินในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากธุรกิจของบริษัท  พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงาน  จะทำอย่างไรให้พวกเขาทำงานแล้วมีความสุข ไม่ต้องมาวิตกกังวลเมื่อถึงสิ้นเดือน  หรือ หากจำเป็นต้องเป็นหนี้ จะทำอย่างไรให้น้อยที่สุด หรือการเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบจะหายไป ดังนี้

µ   ประสานงานกับธนาคารออมสิน  โดยธนาคารให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ  พร้อมทั้งมาอบรมให้ความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือน การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือ โครงการธนาคารชุมชน        

µ   การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการออมทรัพย์ไว้ใช้ในยามจำเป็นและช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม  เป็นการสร้างระบบกองทุนสวัสดิการของพนักงาน ในลักษณะพึ่งตนเอง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ดูแล

µ   การจัดตั้ง ร้านค้าสวัสดิการ  เพื่อจำหน่วยสินค้าในราคาสวัสดิการและเป็นสินค้าที่จำเป็นในหมู่สมาชิก ไม่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย    มีระบบจัดทำบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้ และทุนในการดำเนินงานได้จากระดมหุ้นสมาชิก ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

     นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินสำรวจสภาพความเป็นอยู่   การมีภาระหนี้สิน   จากได้เข้าไปเยี่ยมครอบครัวพนักงานที่บ้าน   เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้มาฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็จะให้ข้อแนะนำกับครอบครัวพนักงานที่มีภาระหนี้สินมาก   หรือ ในกรณีที่พนักงานเข้ามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภาระหนี้สินก็จะได้รับแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นรายๆ ไป

             8)  Happy Family (ครอบครัวดี)  :    บริษัทมีโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความอบอุ่นมั่นคงให้กับครอบครัวของพนักงาน ด้วยการจัดสรรผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงานทุกระดับ   เช่น  การให้ทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน หรือ  การจัดกิจกรรมค่ายยุวชน กิจกรรมวันแม่  ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีส่วนในการเข้าไปดูแลและพัฒนาความรู้ความคิดของบุตรหลานพนักงานอยู่อย่างต่อเนื่อง

3.    ท่านคิดว่าองค์ประกอบหรือปัจจัยใดเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดองค์กรสุขภาวะ

      ตอบ   (ความเป็นผู้นำ (Leadership) นโยบาย (Policy) แกนนำ (Core Group) สภาวะแวดล้อม (Environment) ปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมให้เกิดองค์กรสุขภาวะนั้น  ทั้งภาวะผู้นำ  นโยบาย  หรือสภาวะแวดล้อมต่างมีความสำคัญในการส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรสุขภาวะทั้ง  4  ส่วน   โดยแต่ละส่วนสำคัญไปในแต่ละเรื่องและบทบาท กล่าวคือ

(1)      ความเป็นผู้นำ (Leadership) / แกนนำ (Core Group) :   ในการดำเนินกิจกรรมนั้น ผู้นำตามบทบาทหน้าที่   กับ ผู้นำตามสถานการณ์   ต้องเห็นความสำคัญของ "คนทำงาน"   ให้ไปในทาง       เดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนให้กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้การที่ผู้นำ และ แกนนำเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงาน  ผ่านกรรมการหมู่บ้าน  หรือ คณะกรรมการพัฒนาคุณชีวิต  และนำมาใช้อย่างจริงจัง ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า เริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาองค์กร ต่อตัวพนักงาน   ทำความเข้าใจในเครื่องมือ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพิจารณาถึงความยากง่ายของเครื่องมือ การลงมามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ตลอดจนใส่ใจในการติดตามและประเมินผลลัพธ์ที่ได้เทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยการปฏิบัติบนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างเต็มความสามารถ 

(2)     นโยบาย (Policy)  :  ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร หรือ ผู้นำ ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานอย่างจริงจัง  โดยมีการกำหนดนโยบายและแผนงานอย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน   รวมถึงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของคนในองค์กรให้ดีขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและประสบความสำเร็จในที่สุด  จากการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน  พร้อมทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในแต่ละด้านมาให้ความรู้และให้คำปรึกษา

(3)            สภาวะแวดล้อม (Environment) :   สภาวะแวดล้อมนับว่ามีผลต่อการดำเนินกิจกรรมทุกประเภททั้งภายในและภายนอกองค์กร  ซึ่งผู้นำเล็งเห็นความสำคัญและมีบทบาทต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ยึดถือปฏิบัติโดยการถ่ายทอดผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  เช่น

µ   โครงการครัวคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต  ซึ่งได้ดำเนินการทั้งในบริษัท  และโรงเรียนที่บริษัทให้การสนับสนุนจำนวน 40 โรงเรียน (โรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบๆ โรงงานภายในจังหวัดลพบุรี)   เพื่อให้พนักงานทุกคน  หรือ นักเรียน  ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัย  เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  และสร้างสรรค์ให้ทุกครอบครัวเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สดใส และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกด้านอาหารปลอดภัย รวมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องแก่พนักงาน ครูอาจารย์ เด็กนักเรียน  และชุมชน

µ โครงการทุนการศึกษา  ผ่านมูลนิธิสายธาร  ซึ่งเป็นของบริษัท  เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษาในชนบทห่างไกล  โดยมอบเป็นทุนการศึกษา  การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ  อีกทั้งพนักงานบริษัทบางท่านก็ให้การอุปการะเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากผ่านมูลนิธินี้เช่นกัน  เพื่อช่วยเติมความฝัน และ มอบชีวิตใหม่ที่สดใส

µ โครงการเบทาโกรพัฒนา ด้วยความร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  ( PDA)  ในการร่วมรับผิดชอบและสร้างสัมพันธ์อันยั่งยืนกับชุมชน  ด้วยความเชื่อมั่นว่า  ความรัก  ความผูกพัน และความเข็มแข็งของชุมชน  คือรากฐานสำคัญของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาชุมชนใน 13 หมู่บ้านของอำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  ผ่านกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และประเพณีแห่งท้องถิ่น  เช่น  กิจกรรมธนาคารหมู่บ้าน  การพัฒนาอาชีพ  (ทำขนม / อาหาร นำมาขายที่โรงงานได้)  เพื่อปลูกฝังความรัก  ความภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด  และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองได้

 

        จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้  นับเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทได้มอบสิ่งดี ๆ สู่สังคมไทยด้วยการพัฒนาสุขอนามัยที่ดีของชนชนและพนักงาน  เพื่อเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป   

 คุณกรรณิกา  จรางกุล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Policy & Healthy organization

คำสำคัญ (Tags)#แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน#เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนโยบายครั้งที่ 3#บริษัท บี.ฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมายเลขบันทึก: 252229, เขียน: 31 Mar 2009 @ 15:39 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:31 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)