ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข   มีข้อตกลงให้มีการจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ.2548 ดังนี้

                1. ค่าตอบแทนหน่วยบริการที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำนวน 50 บาทต่อราย

                    แยกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  1.1 ค่าตอบแทน จนท.ตรวจคัดกรองฯ           20 บาท

                                                  1.2 ค่าวัสดุ / ค่าพิมพ์ข้อมูลเข้าแฟ้ม             30 บาท

                2. ค่าตอบแทนหน่วยบริการที่อ่านสไลด์ pap smear จำนวน 60 บาทต่อรายแยก

                    เป็นค่าใช้จ่าย             2.1 ค่าตอบแทนการอ่านสไลด์pap smear      25 บาท

                                                  2.2 ค่าดำเนินการและค่าวัสดุหน่วยเซลล์วิทยา 35 บาท