พี่เม่ย (ชวดี  นพรัตน์) คุณอำนวย จากภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มอ. มีเป้าหมายในการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ ทำการพัฒนาโดยมิได้บอกว่า ทำ KM พี่เม่ย ซึ่งเป็นรูมเมท ในเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้คุณอำนวย บ้านผู้หว่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในฐานะพี่เลี้ยง (ตั้งให้เองโดยออย) ในการพัฒนาส่วนราชการของจังหวัด อย่างน่าสนใจ ดังนี้
                  1. ให้ส่วนราชการวิเคราะห์ปัญหา ณ งานของตนเอง/หน่วยงาน ว่ามีส่วนใดที่จะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาหน้างานให้ดีขึ้นได้บ้าง เป็นเป้าหมายเล็ก ๆ
               2. ให้ส่วนราชการทำใบแนะนำทีม
                   ¥ ทีมประกอบด้วย คุณกิจ (ผู้ปฏิบัติ)     พี่เลี้ยง (หัวหน้าหน่วยงาน) และที่ปรึกษา จากองค์กรอื่น
                   ¥ ใบแนะนำทีม
                       มีเป้าหมายการพัฒนางาน
                      - มีตัวชี้วัด
                      -
มีขั้นตอนอะไรบ้าง  ระยะเวลา
                      -  ผลที่จะเกิดขึ้น

ตัวอย่าง
            เป้าหมาย   : การตอบสนองการบริการกลุ่มเป้าหมายหลัก
            ตัวชี้วัด      : จำนวนผู้ใช้บริการที่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากเอกสารไม่ครบลดลง 10%
            กิจกรรม/ขั้นตอน : ทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
            ประเมินผล : จำนวนคนที่ถูกปฏิเสธ

การดำเนินโครงการ
            ครั้งที่ 1 : นำเสนอโครงการ
                                (เว้นระยะ 3 เดือน)
            ครั้งที่ 2 :  นำเสนอโครงการ  เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง ทบทวนการดำเนินการ (AAR)
                             (เว้นระยะ 3 เดือน)
            ครั้งที่ 3 : สรุปผล คัดเลือกผลงานดีเยี่ยม มอบรางวัลโดยคุณเอื้อ

ผลที่จะได้รับ
            1. สร้างนักพัฒนางาน เป็นนักคิด กล้าคิด กล้าทำ
            2. มีการทำงานเป็นทีม

การพัฒนางานในระยะต่อไป
            พัฒนาคน      : ลดพี่เลี้ยง
                            : เกิดคุณอำนวยเพิ่มขึ้น (คุณอำนวยน้อย)
            พัฒนางาน      : มีเป้าหมายชัดเจน
                            : มีกระบวนการสร้างงานที่ชัดเจน
                            : โครงการจะใหญ่ขึ้นเป็นระบบ

และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ขยายโครงการให้กว้างขึ้น อย่าหยุด

ขอบคุณมากค่ะ พี่เม่ย

บันทึก โดย ออย