เพลงลาวดำเนินทราย 2 ชั้น

ท่อน 1

 ---ร  ดดดด  ดรดล  -ช-ม  -ม-ม  ชดรม  -ช-ล  ชมชล
 -ล-ล  ชมชล  -ด-ร  ดมรร  --รม  รรรร  ชลชม  ชรมช
 -ช-ช  -ด-ร  -มชร  มรดล  -ล-ล  ชมชล  ดรดล  ดชชช
 -ช-ช  ชมชล  ดรดล  ดชชช  -ดรม  -ช-ล  -ดรม  ชรมช
 ---ล  ชมรด  ---ร  มรชม  --มช  มมมม  ชลชม  ชรมช
 -ช-ช  -ด-ร  -มชร  มรดล  -ล-ล  ชมชล  -ชดรม  -ร-ด

ท่อน 2

 ดรดล  ดชลด  ---ร  ดดดด  ชลชม  ชรมช ---ล  ชชชช 
 ดรดล  ดชลด  รมชล  ชลดล  ดลชม  ชม--  รมชล  ชลดช
 ลชมล  -ล-ล  -ช-ม  -ม-ม  -มชล  ชลดร  -มชร  มรดล
 ดรดล  ดลชม  รมชล  ดช-ล  -ม-ม  ---ล  ---ด  ---ล
 --ลด  ลลลล  ชลดล  ชม-ช  --ชล  ชชชช  ลชดล  ชมชล
 หยุด  ---ล  -ลลล  -ล-ล  -ม-ม  ---ช  รมชล  ดช--
 รมชล  ดลชม  รมชล  ดช--  -ดรม ชมรด   --มร  ชม--
 -มชร  มรดล  ดลชล  ดมรด  -ด-ด  -มชร  มรดล  ดช-ล
 -มชล  -รดล  -มรด  -ชมร  -ร-ร  -ดรม  --ชร  ดมรด
 หยุด  ---ด  -ดดด  -ด-ด  หยุด  -มชร  มรดล  ดช-ล
 -มชล  -รดล  -มรด  -ชมร  --รม  รรรร  -ม-ร  ชมมม
 -ม-ร  ชมมม  ช-ร  ดมรด