ผมกลับจากเวที ลปรร. บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม มาวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ถึงบ้านเวลาประมาณ 4 ทุ่มเศษ ใกล้เคียงกับเวลาที่ อ.Beeman วางแผนไว้ รุ่งขึ้นเป็นวันหยุด ตอนเช้าไปทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสว.

   วันที่ 20 เมษายน เป็นวันที่ทางคณะสหเวชฯ มีงานรดน้ำผู้ใหญ่เวลาประมาณบ่ายโมงตรง ก่อนเดินทางไปบ้านผู้หว่าน ผมได้มอบงานให้คุณชรินทร์ (รับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่) และคุณวริศสกุล (รับผิดชอบงานการเงิน) ให้ช่วยจัดเตรียมจัดสถานที่และความพร้อมในงาน งานในครั้งนี้เป็นการทำงานที่ไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

    ผมมาถึงที่คณะฯ ทราบว่าอ.นพดล จำรูญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตไม่อยู่ ลาพักผ่อน งานนี้ผมดำเนินงานเอง ตอนเวลาประมาณเที่ยงเศษ ใกล้เวลาบ่ายโมง ผมลงไปประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวน ชาวสหเวชทุกท่านร่วมงานรดน้ำผู้ใหญ่ ในระหว่างที่รอความพร้อม ผมเห็นมีหลายคนลงมาในงานแล้ว จึงมีคำถามพร้อมกับรางวัลที่ผมเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่ตอบถูก (คิดเองในขณะนั้น) โดยถามผู้ที่มาร่วมงานว่า ในคณะสหเวชฯ มีผู้ที่เกิดเดือนเมษายน 4 ท่าน และอยากทราบว่ามีใครบ้าง มีผู้รู้คำตอบ 2 ท่าน คือ คุณขวัญเรือน และคุณสุทธิวรรณ ทำให้หลายคนในคณะฯ ทราบถึงคนที่เกิดในเดือนเมษายน ของคณะสหเวชฯ

     เริ่มงานด้วยการเชิญท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) และที่ปรึกษาคณบดี (ศ.ทวีสุข  กรรรล้วน) สรงน้ำหลวงพ่อพุทธชินราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากนั้นจึงเชิญชวนท่าน ท่านคณบดีและที่ปรึกษาคณบดีกล่าวให้พรกับทุกท่านในคณะสหเวชฯ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ทุกปี ทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นที่ได้ทำงานร่วมกันในบ้านหลังนี้ (บ้านหลังที่สองของทุกคน)

     มีคำพูดจากท่านคณบดีที่สะกิจใจผม คือ "ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช้ผู้ที่อยู่มานาน" และพรจากท่านที่ให้กับผม คือ "ขอให้มีพลังในการทำงาน" คำพูดจากผู้ใหญ่มีความหมายสำหรับผู้น้อยมาก ท่านที่ปรึกษาคณบดี เริ่มเกริ่นนำของประเพณีการรดน้ำของคณะสหเวชฯ ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ครั้งแรก และสอนให้ทุกคนได้คิดดี ทำดี ทำให้ผลออกมาดีและทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

     การรดน้ำผู้ใหญ่ของคณะฯ ในครั้งแรก ผมเป็นคนเริ่มต้นในการรดน้ำผู้ใหญ่ในคณะฯ ที่เริ่มด้วยใจ และไม่ได้มีการเขียนโครงการและของบประมาณแต่อย่างใด สำหรับในครั้งนี้มีการเขียนโครงการและงบประมาณ แต่การดำเนินงาน ผมไม่ได้ทำคำสั่งแต่งตั้ง

    ปีนี้มีการมอบรางวัลสำหรับผู้แต่งกายผ้าไทยด้วย มีรางวัลให้ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง อ.นพดล จำรูญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตจัดเตรียมของรางวัลให้ด้วยตนเอง  คณาจารย์มี อ.วีระพงษ์ ชิดชอก และอ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล สำหรับเจ้าหน้าที่ คือ คุณเกษม พิทักษ์สืบสุกล และคุณขวัญเรือน แดงเรือ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล หลังจากเสร็จงาน ได้เชิญชวนทุกคนรับประทานไอสครีมร่วมกัน ผมพยายามมองมาหาว่ามีใครบ้างที่ไม่ได้มาร่วมงาน คือ คนสวน จึงนำไอสครีมตักไปให้ทาน ดีใจเมื่อเห็นรอยยิ้มของเขาพร้อมกับเม็ดเหงื่อจากการทำงาน

     งานจบลงแล้ว แต่ผมยังไม่ได้ประเมินการทำงานในครั้งนี้ จะนำรูปมาลงในบันทึกต่อไปครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ