จากบันทึก การปฏิรูปการเมืองกับบทบาทเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ และในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. เป็นช่วงที่แกนนำในแต่ละวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมระดมสมองเพื่อยกร่าง “ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมือง” สำหรับผมแล้วก็ได้รับมอบหมายจากการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2549 ในขั้นการเตรียมเวทีว่าให้เป็นผู้สรรหาตัวแทนหมออนามัย 5 คน (ให้โควตาวิชาชีพละ 5 คน)

    ส่วนภาคบ่ายนั้นก็ให้โควตาสำหรับหมออนามัย 50 คน (ให้โควตาวิชาชีพละ 50 คน) ที่จะสำรองที่นั่งในห้องประชุม แต่ก็ไม่จำกัดจำนวนสำหรับการเข้าร่วมประชุมครับ สำหรับ 50 ท่านแรกของเครือข่ายหมออนามัยก็ใช้วิธีแจ้งความจำนงก่อน ก็ได้รับไปก่อนครับ ใครแจ้งก่อนหลัง จะความต่างก็มีเพียงเรื่องที่นั่งในห้องประชุมเท่านั้น

     สำหรับตัวแทนหมออนามัย 5 คนที่ผมได้เชื่อเชิญไปแล้ว คือ
          1. นายอนุกูล ทองมี สอ.บ้านเกาะเรียน อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
          2. นางสาวพรสวรรค์ สุขรัตน์ สอ.บ้านป่ายอนต่ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
          3. นายเฉลิมชัย แป้นน้อย คณะแพทยศาสตร์ มอ. (นศ.ป.โท หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
          4. นายทวี ชูช่วย สำนักผู้ตรวจราชการ ก.สาธารณสุข เขต 16
          5. นายอนุชา หนูนุ่น สสจ.พัทลุง จ.พัทลุง