ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคาได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแขงเศรษฐกิจพอเพียงพันความยากจนขึ้น ณ บ้านทุ่งขาม  หมู่  6  ตำบลใหม่พัฒนา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  โดยจัดเวทีประชาคมร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชนบ้านทุ่งขาม  เพื่อหาความต้องการของชุมชนในด้านอาชีพ จากการประชาคมมีผู้ที่สนใจในการเลี้ยงปลาในกระชังจำนวน  20  คน และได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังและได้จัดกิจกรรมในกลุ่มขึ้นคือ

1.การศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาในกระชังบ้านลูเหนือ      อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาจากสถานที่จริงและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงปลาชนิดต่างๆจากผู้รู้โดยตรง สมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทุ่งขามมีการสอบถามพูดคุยกับประธานกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านลูเหนือถึงปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขในการเลี้ยงปลาในกระชังให้ประสพความสำเร็จและแนวทางการขยายตลาดปลา

   2.การฝึกอบรมการทำกระชังเลี้ยงปลา  บริเวณฝายกั้นนำแม่ยาว  บ้านทุ่งขาม โดยมีนางพรทิพย์นวลอนงค์  เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดลำปางมาให้ความรู้และแนะนำขั้นตอนต่างๆ ในการทำกระชังเลี้ยงปลาให้กับกลุ่มสมาชิก มีการฝึกทักษะการทำกระชังเลี้ยงปลาอย่างถูกวิธี

   3.การฝึกให้สมาชิกรู้จักการดูแลและรักษาแหล่งนำที่ทำการเลี้ยงปลาเพื่อให้สมาชิกที่เลี้ยงปลาในกระชังมีความรู้ในด้านระบบนิเวศวิทยาและดูแลความสอาดของแหล่งนำธรรมชาติโดยวิทยากรพูดให้เห็นถึงข้อเสียของการที่ไม่รักษาแหล่งนำ  ประโยชน์ของการรักษาระบบนิเวศ

   4.การอบรมการดูแลปลาและการคัดเลือกพันธุ์ปลาขนาดต่าง  เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกในการเลี้ยงปลาขนาดต่างๆสามารถดูแลรักษาปลาที่นำมาเลี้ยงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองและนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเลี้ยงปลาในกระชัง