ต่อจากบันทึก เพราะ GotoKnow.org เขาถึงได้เลือกครับ เมื่อทีมนักวิจัยของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ตัดสินใจเลือกให้ผมเป็นผู้ประสานและเลือกพื้นที่ จว.พัทลุงเป็นฐานในการพัฒนาแล้ว สิ่งที่เราเจ้าของพื้นที่ควรจะได้คือการเข้าไปเรียนรู้ร่วม เพื่อเป็นโจทย์หัดคิด หัดทำเองได้ในภายหลัง เพราะผมเชื่อครับว่า จนท.เรามีศักยภาพ แต่เมื่อโดนกดอยู่นาน ๆ อย่างต่อเนื่อง ก็กลายเป็นคน “คิดไม่ออก ไม่บอกไม่ทำ ไม่ย้ำไม่เห็น ในที่สุดก็ทำอะไรไม่เป็น เพราะไม่เป็นอันอยากทำ” ลองมีดูเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมเรียนรู้กันดีกว่าว่าเขามาทำอะไร ทำไม และทำอย่างไรครับ

     โครงการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลอนามัยของมารดาและทารกชาวไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์คือ (1)  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์คัมภีร์ วรรณกรรม ภูมิปัญญาด้านสุขภาพแม่และเด็กและการประยุกต์ใช้  (2)  เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาโต๊ะบิแดในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการสุขภาพภาครัฐระดับอำเภอ  (3) เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายการผสมผสานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านมุสลิมในการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก มีพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด คือ  สงขลา  ยะลา  สตูล และปัตตานี  งานวิจัยนี้เป็นกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โครงการนี้ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่1/2549 เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2549   ณ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการทำความเข้าใจภาพรวมโครงการวิจัยและการจัดทำกรอบแนวคิดโครงการวิจัยของแต่ละพื้นที่

     สำหรับการประชุมคณะนักวิจัยโครงการ ครั้งที่ 2/2549 นี้ เป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมของนักวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้ร่วมปฏิบัติงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะนักวิจัยส่วนกลางได้ประสานงานและเชิญวิทยากรบรรยายในประเด็นทางวิชาการทั้งด้านแนวคิด เทคนิค และกระบวนการที่สอดคล้องกับประเด็นงานที่พื้นที่ตั้งเป็นคำถามงานวิจัย รวมทั้งให้คณะนักวิจัยได้ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนามในพื้นที่อำเภอปากพะยูน อำเภอกงหลา จังหวัดพัทลุง เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีในการปฏิบัติการได้ ดังนั้นโครงการจึงได้มีการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
          1. เพื่อให้คณะนักวิจัยได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเรื่องแนวคิดและกระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษา
          2. เพื่อให้คณะนักวิจัยเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการศึกษาองค์ความรู้ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและการปรับตัวของสถานบริการสุขภาพในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
          3. เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารงานวิจัยร่วมกัน

     สาระสำคัญและกระบวนการประชุมคณะนักวิจัย ครั้งที่ 2/2549 จะประกอบด้วย
          หมวดแนวคิด หลักการ และกระบวนการด้านการแพทย์พื้นบ้านและงานวิจัยเชิงคุณภาพ

              1) การบรรยายเรื่อง “การแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ กับบริบททางสังคมและกระบวนการรักษาผู้ป่วย” โดย ดร. เลิศชาย  ศิริชัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช บทเรียนจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้
                     • ความหมายและคุณค่าของการแพทย์พื้นบ้านต่อระบบสุขภาพชุมชน
                     • แนวคิดและการทำความเข้าใจเงื่อนไขของการดำรงอยู่ของระบบการแพทย์พื้นบ้าน
                     • กระบวนการฟื้นฟูระบบการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน
                          - การฟื้นฟูเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
                          - การฟื้นฟูเพื่อการใช้ประโยชน์ในลักษณะการผสมผสานในระบบบริการสุขภาพในท้องถิ่น

              2) การบรรยายเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ: แนวคิดและกระบวนการ โดย ผศ.ดร. กิตติพร นิลมานัส  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย  (1)  ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ ทฤษฎีและสมมุติฐานงานวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศักยภาพและข้อจำกัดของงานวิจัยเชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการพัฒนาระบบบริการในสถานบริการสุขภาพ (2) วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepht interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion/FGD) และการสังเกต (Participant observation)

              3) การบรรยายเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา โดย อาจารย์รุจินาถ อรรถสิษฐ กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย (1) ความหมายและลักษณะสำคัญ (2) การออกแบบงานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย (3) ข้อจำกัดของการศึกษาแบบกรณีศึกษา (4) ตัวอย่างของงานวิจัยแบบกรณีศึกษา

              4) การนำเสนอบทเรียนการวิจัย “การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในระยะตั้งครรภ์: กรณีศึกษาสตรีไทยมุสลิมในภาคใต้” โดยอาจารย์จินตนา หาญวัฒนกุล โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา ประกอบด้วย (1) กรอบแนวคิดของงานวิจัย (2) วัตถุประสงค์ (3) วิธีการศึกษา     (4) ผลการศึกษา “ข้อค้นพบที่สำคัญจากงานวิจัย” (5) ข้อเสนอแนะ

              5) การนำเสนอ บทเรียนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น เรื่อง “การดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด” อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นางสาวยูนัยดะห์ กะดะแซ และคณะ ประกอบด้วย (1) บทเรียนการก่อรูป “โจทย์การวิจัยของทีมชุมชน” (2) กระบวนการทำงาน (3) ผลการวิจัยเบื้องต้น

          หมวดการฝึกภาคสนาม เรื่อง การศึกษาองค์ความรู้ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก โดย 

              1) อาจารย์อนุชา หนูนุ่น สสจ.พัทลุง วิทยากรเตรียมการภาคสนามล่วงหน้า  

              2) คณะนักวิจัยกลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทยจัดทำเครื่องมือโดยศึกษาจากคำถามงานวิจัยของแต่ละโครงการย่อย ดังนี้
                   เครื่องมือชุดที่ 1 การศึกษาองค์ความรู้และประสบการณ์ของโต๊ะบิแด
                   เครื่องมือชุดที่ 2 การศึกษาชุมชนด้านบริบททางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
                   เครื่องมือชุดที่ 3 การศึกษาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอดและทารก
                   เครื่องมือชุดที่ 4 การปรับตัวของระบบบริการสุขภาพภาครัฐระดับอำเภอในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กสำหรับชาวไทยมุสลิม

              3) การฝึกภาคสนามที่ตำบลเขาชัน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยใช้เครื่องมือชุดที่ 1-3  ฝึกภาคสนามที่โรงพยาบาลกงหลา โดยใช้เครื่องมือชุดที่ 4

          หมวดการถอดบทเรียนโครงการ เรื่อง “การถอดบทเรียนโครงการ: แนวคิดและกระบวนการ” โดย อาจารย์เสรี จุ้ยพริก

          หมวดการบริหารงานวิจัย การประชุมคณะนักวิจัยทั้งส่วนกลางและคณะนักวิจัยภูมิภาค เรื่อง แผนปฏิบัติการ การวิจัยและแผนงบประมาณ