จากการเรียนรายวิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำให้รู้จักโปรแกรม Autoware ที่ใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash ครับ