วันเสาร์-อาทิตย์นี้  มีการสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดทำการประเมินสมรรถนะโดยเชิญวิทยากรคุณฉัตรพงษ์  วงษ์สุข  นายกสมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติ  บรรยากาศเป็นไปด้วยดีทำให้รับทราบว่า  เรื่องสมรรถนะเป็นเรื่องที่ต้องสื่อความหมายให้ตรงกันในเทคนิคและวิธีการ  ตลอดจนการประยุกต์ใช้  การเริ่มต้นในตอนแรกมีความสำคัญ  สมรรถนะฉบับมข. ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งได้ตัวแบบ  พจนานุกรม  เรียบร้อยแล้ว  วันนี้จึงเป็นการขอความรู้เพิ่มเติมในการนำไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการประเมิน