จังหวัดมอบหมายให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดการความรู้ KM   และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังได้มอบหมายให้พนักงานราชการประจำตำบลรับผิดชอบเป็นคุณอำนวยประจำตำบลดำเนินการจัดการความรู้ KM เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ร่วมกับคุณอำนวยอำเภอปากพนัง  ในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานดำเนินการตอนนี้ข้อมูลรายครัวเรือนดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  วันที่  25  เมษายน  2549  จะดำเนินการจัดเวทีชาวบ้าน ให้กับหมู่ที่ 1 ตำบลท่าพญา โดยมีนางอรวรรณ ศรียาโยชน์ ทำหน้าที่คุณอำนวยตำบลในการประสานงานให้ความสะดวกในการจัดเวทีชาวบ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและคุณอำนวยอำเภอ  ซึ่งดำเนินการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  บ้านปลายคลองตำบลท่าพญา  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นการจัดเวทีที่ 2 ของหมู่บ้านนี้