ได้ความรู้ใหม่ๆ  ที่เราไม่ทราบทำให้เข้าใจมากขึ้น....ในส่วนที่เราไม่รู้