กิจกรรมกลุ่มบำบัด(Activity Groups) คือการบำบัดผู้ที่มีปัญหาทางจิต โดยการจัดกิจกรรมในหลายๆรูปแบบ

เป้าหมายในการทำกิจกรรมกลุ่มบำบัด คือ กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการติดต่อสื่อสาร เสริมสร้างทักษะใหม่ๆ การเพิ่มการเอาใจใส่ให้กล้าแสดงออก ให้มีการร่วมมือกัน แข่งขัน แบ่งปัน จำนวนผู้ป่วยหรือสมาชิก 7-8 คน ระยะเวลาในการทำกลุ่ม 45นาที- 1 ชั่วโมง และต้องมีการตั้งกติกาของกลุ่ม

ซึ่งการทำกลุ่มจะต้องประกอบไปด้วย

-ผู้นำกล่ม มีหน้าที่

วางแผนการจัดกลุ่ม

ติดต่อประสานงาน

ร่วมคัดเลือก/ประเมินสมาชิกเข้ากลุ่ม

ดำเนินกลุ่ม

ประเมินผลกลุ่มและเสนอแนะ

-ผู้ช่วยผู้นำกลุ่ม มีหน้าที่

ช่วยเหลือผู้นำกลุ่มตามที่ผู้นำกลุ่มคกลงให้ช่วยเหลือโดยการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน

-ผู้สังเกตการณ์ มีหน้าที่

สังเกตการดำเนินกลุ่ม

บันทึกการดำเนินกลุ่ม

ประเมินผลและเสนอแนะ