แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช จ๋วงพานิช

HA National Forum: ระบบสุขภาพไร้รอยต่อหรือไร้ตะเข็บ


10th HA: Lean and Seamless Healthcare

ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมประชุม HA ที่เมืองทองธานี 10-13 มีนาคม 2552 ระบบสุขภาพไร้รอยต่อหรือไร้ตะเข็บ:

Lean and Seamless Healthcare 

ศ.นพ. จรัส สุวรรณเวลา ได้กล่าวปาฐกถานำ เรื่อง Lean เป็นการตัดสิ่งที่สูญเสียหรือสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพออกจากระบบ  ทำจนเป็นวัฒนธรรม  ส่วน Seamless เป็นการทำให้บริการไร้รอยต่อ ไร้ตะเข็บ  จนไหลลื่นไม่ติดขัด

 การทำงานระบบคุณภาพสำหรับริการสุขภาพ  มีการตรวจรักษา การจัดการและการจัดเก็บเงิน จะมีรอยตะเข็บมากมายระหว่างงานของเรา  การทำให้ไร้รอยต่อ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

การจัดการเพื่อลดปัญหาตะเข็บ

 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การรับคำสั่งทางโทรศัพท์ ต้องพยายามลดหรือการทวนสอบอย่างมีหลักการ
 • การจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด
 • การรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลต่างระดับ
 • การเชื่อมต่อการระหว่างวิชาชีพ
 • การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน

Kelvin Loh  อาจารย์ที่สอน Lean บอกว่า เหตุผลในการทำ lean เพื่อคนทำงานและผู้ใช้บริการ

Lean เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยถอดแนวคิดของ Toyota ซึ่งต้องรู้ความต้องการลูกค้า มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่เริ่มจากคนและการพัฒนาคนอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยสามเหลี่ยมสิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราจัดการและสิ่งที่เราเชื่ออย่างสมดุล เมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเกิดวัฒนธรรมองค์กร

เป้าหมาย คือ ต้องการคุณภาพสูงสุด ลดต้นทุน ใช้เวลาน้อย แต่ต้องคงมาตรฐานและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Taiichi Ohno เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด โดยการเฝ้าดูลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อ จนถึงจุดที่จะได้เงิน และลดเวลารวมที่ใช้  ด้วยการจัดความสูญเปล่าที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกไป

 

 ToYota

 

ดิฉันมีโอกาสนั่งฟังโรงพยาบาลนำร่องที่ทำเรื่อง  Leanโดยตรง  

Lean  เป็นการทำงานให้ได้มากขึ้น  ด้วยทรัพยากรน้อยลง เราจะต้องเข้าใจว่าผู้มาใช้บริการต้องการอะไร เราจะสร้างคุณค่า(Value creation) นั้นอย่างไร ซึงจะเป็นโซ่คุณค่า (Value chain) หรือสานธารคุณค่า (Value chain) โดยนำทรัพยากรอะไรมาประกอบเพื่อสร้างคุณค่า เป้าหมายคือ ดี เร็ว ถูก

พรพ ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ APO ได้ทดลองพัฒนาแนวคิดนี้กับ รพ 5 แห่ง ในประเทศไทย

เราได้เห็นตัวอย่างการทั้ง รพ ศิริราช  เซนต์หลุยส์  สงขลานครินทร์  เสาไห้  สวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี  ที่นำ  Lean มาใช้ ซึ่งทำให้ลดขั้นตอน ลดเวลา ทำให้ผู้มาใช้บริการพึงพอใจ

............................

รพ ศิราช ได้สร้าง House of Lean

House of lean ของศิริราช

ศิริราช นำมาเสนอ คือ เรื่อง ปรับปรุงกระบวนการคัดกรองและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเปล รถนั่งที่มีนัดหมาย กับภาควิชาอายุรศาสตร์

นำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง R2R: Lean and Seamless tool for excellence, Lean Management in Siriraj Hospital

....................

รพ เซนต์หลุยส์ เรื่อง กระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ  กระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกเวลาที่มาใชบริการทีศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินและกระบวนการให้บริการตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา

 

.....................

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ม.อ.)  เรื่อง  ผ่าตัด Cataract day surgery

นอกจากนี้ที่นำเสนอแบบโปสเตอร์มีเรื้องน่าสนใจหลายเรื่อง เช่น  Reduction of hospital stays in chemotherapy for in patients with solid organ cancer, ลดเวลา ลดขั้นตอนในการบริหารยาแบบเร่งด่วน   ลดการสูญเปล่าในระบบจัดซื้อเบิกจ่าย น้ำเกลือและน้ำยา Hemodialysis, ลดขั้นตอนและลดระยเวลา รอคอยผู้ป่วยผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูแบบ OPD case

 

ระบบเคมีบำบัด

.......................

รพ เสาไห้ มี 30 เตียง  ทำเรื่อง ลดระยะเวลารอคอยในคลินิกเบาหวาน โดย ให้เจาะเลือดที่ รพ ใกล้บ้านแล้วมาตรวจ โดยไม่ต้องรอผลเลือด

.................

รพ สุราฎร์ธานี มี 800 เตียง  ทำเรื่อง Sufficiency Management โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน

.............

รพ สวนดอก นำระบบ IT มาใช้ทั่วทั้งองค์กร  จากปัญหาที่ว่า ผู้ป่วยแออัด รอนาน เวชระเบียนค้นไม่พบ รอผลเลือดนาน โจทย์ คือ ลดระยะเวลารอคอย ประหยัดทรัพยากรและให้ผู้ป่วยปลอดภัย

การลดระยะเวลา ทำได้โดย ลดขั้นตอนการบริการ บริการครบวงจร ประกันเวลาห้อง Lab Xray ห้องยา แต่มาเพิ่มเวลาในการให้บริการผู้ป่วย One stop service, Internet Network referal, Internet registration,Scan OPD card, Scan IPD card, ใช้ระบบ Sicker, Inter department consultation, OR setting, PACS ดูfilm ที่ตึก, SMS Appointment

..........................

สรุป

การใช้ lean เป็นความพยายามจัดการการไหลของทรัพยากร 5M+I คือ Man, Material, Machine, Money, Method, Information เพื่อสร้างคุณค่าและตรงกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ

บัญญัติ 10 ประการของ Lean

 • กำจัดความสูญเปล่า
 • ลดสินค้าคงคลัง
 • ทำให้เกิดการไหลลื่น
 • ใช้แรงดึงดูด จากลูกค้า
 • พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 • มอบอำนาจให้พนักงาน
 • ทำสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่แรก
 • ทำตามความต้องการของลูกค้า
 • เป็นหุ้นส่วนกับผู้ส่งมอบ
 • สร้างวัฒนธรรมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

จะทำเรื่อง Lean ต้องเข้าใจ เตรียมตัว สร้างความผูกพัน วางแผนและลงมือปฏิบัติ

จะเริ่มอย่างไรดี ค้นหา Change agent, หาความรู้เรื่อง lean, ค้นหา Crisis, ทำแผนที่เพิ่มคุณค่า (Value Streams) เริ่มให้เร็วที่สุด  ต้องการผลลัพธ์ที่เร่งด่วน แล้วขยายขอบเขต

ขั้นตอนการทำ

 • ทบทวนและคัดเลือกงานหรือกิจกรรมที่มีปัญหา
 • เขียนขั้นตอนการทำงานที่ทำอยู่ พิจารณาเป็นแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value stream mapping: VSM) เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสูญเปล่าของระบบ
 • ทำเครื่องหมายไว้ในขั้นตอนที่สูญเปล่า
 • ตั้งเป้าหมายลดขั้นตอนที่สูญเปล่าในแต่ละจุดบริการ โดยใช้เครื่องมือเช่น หลักการมองเห็น ( Visual management), นำส่งเป็นชุด (Decrease batching), นัดผู้ป่วยเป็นเวลา การเตรียมเครื่องมือ วัสดุล่วงหน้า  จัดระบบการทำงานแบบ Cell เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ลดการเดินไปมา (Cell Concept)
 • ลงมือปฏิบัติ
 • ประเมินผล

...................................

ตัวอย่างของ Value Stream Mapping

  ทำเรื่อง ลดขั้นตอน ลดเวลาการบริหารยากรณียา Stat

รพ สงขลานครินทร์

VSM ก่อนทำโครงการฯ
VSM หลังทำโครงการฯ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 • มีเป้าหมายร่วมกัน
 • นโยบาย รพ ชัดเจน
 • ผู้บริหารเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
 • ทำงานเป็นทีม

การตั้งเป้าหมาย 30% improvement cach PDCA cycle

Ref  จากการประชุม จากโปสเตอร์ จากเอกสารสรุปประชุมของ พรพ

หมายเลขบันทึก: 248434เขียนเมื่อ 14 มีนาคม 2009 16:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 01:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (35)

โอ้โห.... พี่แก้วสรุปได้สาระมากๆค่ะ อิอิ

ขอบคุณแทนผู้อ่านค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับบทสรุป บางห้องไม่ได้เข้ารับฟังแต่อ่านจากบทความนี้ มีความเข้าใจมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับการแบ่งปัน

น้อง ♥.paula ที่ปรึกษาตัวน้อยแต่~natadee✿

พี่สรุปไว้อ่านค่ะ  จะได้มาอ่านที่เดียว เวลากลับไปทำเอง

ขอบคุณ พรพ ที่สรุปไว้ให้ด้วยค่ะ

คุณน้อยหน่า

พี่สนใจ เพราะเราเคยทำแบบลูกทุ่ง เราจะได้ทำให้ถูกขั้นตอน จะได้ทำงานง่ายขึ้นค่ะ

รพ สงขลา บอกว่า Lean มี 150 project

 • นำวิธ๊ใหม่มาใช้กับ Project ที่มี  มุ่งสู่ Lean เพื่อพัฒนาองค์กร
 • Process owner เจ้าของหน่วยงานต้องทำเอง
 • สร้างบรรยากาศในการแข่งขัน โดยการประกวด Lean Project
 • ให้รางวัล โดยมานำเสนอใน HA

key success

 • leadership ทำเป็นและรู้เรื่อง

น่าสนใจ............

ขอบคุณคะพี่แก้วที่สรุปให้นะคะ

ไปนั่งฟังเองอาจจะไม่เข้าใจเท่ากับที่พี่แก้วสรุปให้ฟังนะคะ

ขอความช่วยเหลือคะ พี่แก้วคะ ไก่พยายาม ใช้ Multiply ใช้อย่างไรก็ไม่เป็นคะ

ช่วยอธิบายหน่อยคะ

ไก่ ประกาย~natachoei ที่~natadee

พี่สรุปไว้อ่าน แล้วทำความเข้าใจ จะต้องอ่านอีก พี่ถึงจะรู้เรื่องค่ะ

Multiply พี่สมัครหลังจากเอก เขาส่งภาพมาให้ดู แล้วพี่ก็สมัครต่อ แต่ยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร

รู้แต่ว่า พอนำรูปเก็บไว้ใน Multiply แล้ว Coppy มาวงในบันทึกได้เลยค่ะ

ลองเข้าไปดูภาพที่พี่เก็บไว้นะ

http://uboljuangpanich.multiply.com/photos/album/8#

ไก่ พี่ Coppy มาจาก multiply
แต่ไม่เห็นมี code multiply ติดมาด้วย
พี่ต้องศึกษาต่อ เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ

พี่แก้วคะลองเข้าไปดูแล้ว สมัครไม่ได้นะคะ ใส ID passrord แล้วไม่ได้ ไม่ตรง งงตั้งแต่สมัครแล้วคะ ช่วยบอกวิธีสมัครให้ด้วยคะ หรือว่าจะต้องมีกลุ่มจึงจะสมัครได้

ไก่ ประกาย~natachoei ที่~natadee

สงสัยว่าจะต้อง ให้พี่ส่ง email แนะนำ ให้ไก่ก่อน

ส่งเบอร์ email ให้พี่ก่อนนะ แล้วค่อยสมัคร

แอบนำรูปจาก เวปของพี่อุบลมาครับ

ผมดีใจที่ได้เจอพี่ประกายครับ :)

แวะมาศึกษาเรื่อง LEAN ค่ะพี่แก้ว

วันนี้  รับเวร Sup พี่ตึ่งพูดเรื่อง Lean และบอกอยากให้หน่วยงานคิดเรื่องลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย  เช่น  การใช้ผ้าปูที่นอน  ผ้าขวางเตียงผิดประเภท  จะหาแนวทางลดปัญหานี้กันอย่างไร  พี่เขายังบอกว่า งานเราหลายอย่างมีตะเข็บมาก  ทำงานทำอย่างไรไม่ให้มีรอยต่อ อะไรประมาณนี้ค่ะ  

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • เป็นการทำงานที่มีผลทั้งสังคมส่วนรวม คนรอบข้างและตัวเองดีมาก ๆค่ะ
 • พี่คิมติดตามเสมอ ๆ
 • ดีใจและเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ

เอก จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ไม่รับแขก เพราะห้องรกนี่เอง ไม่บอกพี่ไก่ พี่เขาถูห้องเก่งนะ

ฝากสอน เรื่อง Multiply ให้พี่ไก่ ประกายด้วยนะคะ

พี่ก็งูๆ ปลาๆ

ไก่...กัญญา

พี่ขอบคุณมากที่เป็นวิทยากร webblog ให้ รายงานผลด้วยนะคะ ว่าสนุกดีไหม  คนเรียนเป็นอย่างไร

ครูคิม

เพราะมี blog ทำให้เราทำงานทีเดียว ได้ประโยชน์หลายต่อค่ะ

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมนะคะ

เสียดายไม่ได้พบกันค่ะ

พี่เอก ทำไมปากดำคะ พี่แก้ว แป่วววววว อิอิ

สวัสดีค่ะ พี่แก้ว

อ่านแล้วค่ะ

คิดว่า น่าจะนำมา เลือกใช้ ได้นะคะ

♥.paula ที่ปรึกษาตัวน้อยแต่~natadee✿
พอลล่า พี่ก็งง ทำไมพี่ไก่ ถ่ายภาพเอก ปากดำ พี่ก็สงสัยเหมือนกัน

น้องหน่อย อภิญญา

ถ้าคิดแล้ว ให้ทำทันที ถ้างั้นจะลืม

อาจารย์คนที่สอนบอกพี่น่ะ

พี่ก็จะรีบไปทำเหมือนกัน  

น้องแก้วคะ

หากสนใจ ปีนี้ ทางพรพ.จะทำต่ออีก ทางรพ.ศรีนครินทร์สนใจไหมคะ

แม่ต้อยจะได้เตรียมคิวไว้เลย คุร Kelvin น่ารักมากนะคะ  เก่งด้วย

ที่สำคัญ น้องแก้วมีความสนใจ และ ทำให้คุณค่างานมีมากขึ้น

แม่ต้อย เรียก lean เป้นภาษาไทยว่าเป็นระบบสุขภาพที่พอเพียง ไม่ทำอะไรดดยไม่จำเป็น ลดสิ่งที่ฟุ่มเฟือยออกไป รู้ว่าอะไรคือคุณค่าที่คนไข้ต้องการคะ

เชียร์ๆๆๆๆ คะ

หากทำ แม่ต้อยจะได้มาขอนแก่นบ่อยๆไงคะ

แม่ต้อยคะ

พอเห็นแม่ต้อยมาทักทายก็ดีใจแล้ว

ดีใจที่สุด คือ แม่ต้อยชวนทำสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับผู้บริการและผู้ใช้บริการ 

ตอบรับเลยได้ไหมคะ

ดีใจจัง จะได้พาแม่ต้อยไปทานส้มตำอร่อยที่ขอนแก่นค่ะ

สวัสดีคะพี่แก้ว

 • สมัคร Multiply ได้แล้วคะ แต่ยังทำหรือนำรูปขึ้นยังไม่เป็นขอทดลองทำก่อนและต้องขอเลือกรูปดี ๆ ก่อนคะ เพราะอ่านแล้วจะมีคนมาแชร์และเยี่ยมชมมากคะ
 • ขอบคุณนะคะที่แนะนำสิ่งดี ๆ พีแก้วเป็นคนถ่ายภาพคุณเอก  

สวัสดีครับพี่แก้ว

มาขอบคุณอย่างเป็นทางการ...

ขอบคุณมิตรภาพที่น่ารักเสมอ...

ช่วงเดือนนี้บริหารเวลาลำบากบ้าง เดินทางไปมาตลอด HA forum ที่จัดงานอยู่ไม่ไกลจากที่พัก ก็ยังไม่ได้เยี่ยมกรายเลย น้อยชายที่มาจากปายก็ยังไม่มีโอกาสไปทักทาย ดูเเลเขา  :)

-------------

ขอให้พี่มีความสุขทุกๆวันนะครับ

นำรูปผมกับ mr.direct มาฝากครับ  ถ่ายในวันที่พี่ไปเยี่ยมที่ห้องพักแต่ไม่เจอ

Dscf0392_resize_resize

ไก่ ประกาย~natachoei ที่~natadee

ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะ พี่แปลกใจมากตอนแรกภาพไม่มีคำว่า Multiply ติดมา พอเปิดใหม่สัญญลักษณ์ตามมาแล้ว งงๆๆๆค่ะ

เอก จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ไม่เป็นไรค่ะ เพราะทุกคนต่างก็ยุ่งกับงาน

พี่ไปสวัสดีและบ๊ายบาย หมอสุพัฒน์ให้แล้ว หมอ ให้หนังสือธรรมะกับการปฏิบัตธรรมมาไว้อ่านด้วย อ่านจบจะเล่าให้ฟังนะคะ

ถอด..ความรู้ออกมาให้อ่านอย่างแจ่มชัดเจนครับ...

ไม่ได้มาทักทายนัก เพราะติดอยู่กับการเดินทางแบบหามรุ่งหามค่ำ..

...

มีความสุขมากๆ นะครับ

 • สุดยอดคนพี่แก้ว
 • โค ตะ ระ ขยันค่ะ
 • พักผ่อนนะคะ

สวัสดีค่ะ

แวะเข้ามาทักทาย ได้ความรู้เรื่อง lean แบบสรุปรวบยอดและตัวอย่างจาก ร.พ.ต่างๆด้วย ดีจังเลยค่ะ ที่สวนดอกก็เห็นทำกันหลายหน่วยงาน แต่เนื่องจากยังหนีมาเรียนอยู่เลยไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไร

อยากได้เบอร์ email พี่แก้วค่ะเพราะลองใช้เบอร์ที่ให้ไว้ที่ด้านบนแล้ว ไม่เห็นพี่แก้วตอบเลย อยากปรึกษาเรื่องอื่นนะคะ

มีความสุขมากๆนะคะ

หรรษา เทียนทอง

แวะมาเยี่ยมค่ะ

และขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไข

โรงพยาบาลที่นำเสนอLean เรื่อง ผ่าตัด Cataract day surgery

และที่ห้อง Jupeter คือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ม.อ.) ไม่ใช่โรงพยาบาลสงขลานะคะ

ขอบคุณค่ะ

แวะมาเยี่ยมค่ะ

และขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไข

โรงพยาบาลที่นำเสนอLean เรื่อง ผ่าตัด Cataract day surgery

และที่ห้อง Jupeter คือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ม.อ.) ไม่ใช่โรงพยาบาลสงขลานะคะ

ขอบคุณค่ะ

คุณเกศนี ขอบคุณที่ชมค่ะ

คุณหรรษา เทียนทอง   email พี่ถูกแล้วค่ะ สบายดีนะคะ


P

นาง ลักษมี สารบรรณ
เขียนสั้นๆ ว่าเป็น รพ สงขลาฯ เข้าใจว่าเป็น มอ ค่ะ นึกว่าเป็น รพ เดียวกันค่ะ แก้แล้วนะคะ

สวัสดีค่ะพี่แก้ว

พี่แก้วสรุปได้ดีมาก ๆ

ในการดูแลเด็กโรคมะเร็งความปวด เป็นเรื่องที่ทรมานจริงๆ พยาบาลเราไม่ได้ละเลย

3ง จะจัด km เรื่อง pain ในวันที่ 25 มีค 52 14.00-16.00ที่ 3ง ตึก สว.ชั้น8

อยากจะได้รับเกียรติ์ ร่วมแชร์ประสบการณ์

ขอบคุณค่ะ

น้องแดง

ขอบคุณที่ชักชวน พี่จะดูคิวก่อนนะคะ ถ้าว่าง พบกันค่ะ

ยินดีที่ได้รู้จักคะพี่แก้ว ชื่นชมและติดตามผลงานทางWeb มาตลอดแอบอ่านการทำงานของพี่เป็นประจำ ตอนนี้กำลังจะเรียนต่อโท อยากได้คำเเนะนำจัง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี