4ก

ก่อ-กัน-แก้-กู้

            ในการทำงานเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนนั้น อาจเรียกรวมๆกันว่าเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเรามักจะคุ้นกับคำว่าส่งเสริม-ป้องกัน-รักษา-ฟื้นฟู กันอยู่แล้ว

             ในบันทึกนี้ ผมจะขอเสนอคำไทยสั้นๆเพื่อเป็นการสื่อถึงกิจกรรมทั้ง 4 เรื่องที่กล่าวมาก็คือ 4 ก ดังนี้ครับ

1.  ก่อ ก็คือการส่งเสริมสุขภาพหรือHealth promotion

2.  กัน ก็คือการควบคุมและป้องกันโรคหรือPrevention & Disease Control

3.  แก้ ก็คือการรักษาพยาบาลหรือCuration

4.  กู้ ก็คือการฟื้นฟูสภาพหรือRehabilitation

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)