Contact

4ก

  ก่อ-กัน-แก้-กู้  

            ในการทำงานเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนนั้น อาจเรียกรวมๆกันว่าเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเรามักจะคุ้นกับคำว่าส่งเสริม-ป้องกัน-รักษา-ฟื้นฟู กันอยู่แล้ว

             ในบันทึกนี้ ผมจะขอเสนอคำไทยสั้นๆเพื่อเป็นการสื่อถึงกิจกรรมทั้ง 4 เรื่องที่กล่าวมาก็คือ 4 ก ดังนี้ครับ

1.  ก่อ ก็คือการส่งเสริมสุขภาพหรือHealth promotion

2.  กัน ก็คือการควบคุมและป้องกันโรคหรือPrevention & Disease Control

3.  แก้ ก็คือการรักษาพยาบาลหรือCuration

4.  กู้ ก็คือการฟื้นฟูสภาพหรือRehabilitation

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 24512, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #kmกับงานประจำ

Recent Posts 

Comments (0)