วันนี้มีโอกาสได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง สว. เพื่อทำหน้าที่ของชาวไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน และจะไม่ได้เสียสิทธิ 8 ประการคือ

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ 8 ประการ
          1. สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
          2. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน ผู่ใหญ่บ้าน
          3. ร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมากชิกสภาท้องถิ่นหรืูู้อผู้บริหารท้องถิ่น
          4. ร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนัน ผู่ใหญ่บ้าน
          5. เข้าชื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
          6. เข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
          7. เข้าชื่อให้ส.ว. ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง
          8. เข้าชื่อให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น