สภามหาวิทยาลัย : (18) เรียนรู้จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙ เมย. ๔๙

หลักสูตร พิสิฐวิธาน หมายถึง honors program สำหรับนักศึกษาทีเรียนเก่งและต้องการเตรียมเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก

สภามหาวิทยาลัย : (18) เรียนรู้จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙ เมย. ๔๙

  • หลักสูตร พิสิฐวิธาน หมายถึง honors program แบบอเมริกัน   เรียนพื้นฐานการวิจัยแน่นกว่าปริญญาตรีทั่งไป   ม. มหิดลเปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ ที่เป็นหลักสูตรพิสิฐวิธาน   สำหรับนักศึกษาทีเรียนเก่งและต้องการเตรียมเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก   ผมดีใจมากเพราะเชียร์ให้มีหลักสูตรแบบนี้มานับสิบปี   สำหรับปูทางสู่การสร้างนักวิจัย    และยิ่งดีใจเมื่อได้ทรายว่าบัณฑิตวิทยาลัย ม. มหิดล ได้เตรียมหาทางสร้างคุณค่าเพิ่ม จากหลักสูตรพิเศษนี้ โดยเชื่อมโยง สู่การเข้าเรียนระดับปริญญาเอก และหาทุนการศึกษาระดับปริญญา เอกมาให้แก่บัณฑิตที่จบจาก หลักสูตรพิสิฐวิธานด้วยระดับคะแนนสูง และหรือ มีผลงานวิจัยคุณภาพสูง     มหาวิทยาลัยวิจัยทั้งหลายควรมีหลักสูตรแบบนี้
  • การมอบปริญญากิตติมศักดิ์   ปีนี้ (2548) ม. มหิดลมอบถึง ๑๓ ท่าน   โดยที่แต่ละท่านมีความเหมาะสมมาก   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองในวิชาการแต่ละสาขาอย่างมากมาย    ผมมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยทั้งหลายควรเสาะหาคนเก่งและดีในสาขา/ด้าน ที่ตนต้องการเป็นเลิศ    และเข้าไปยกย่องด้วยวิธีการต่างๆ     การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ เป็นวิธีการยกย่องวิธีหนึ่ง
  • การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ระยะนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องมีการปรับปรุงดังกล่าวกันมาก  เพราะ สกอ. ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘   เรื่องนี้เป็นความพยายามของ สกอ. ที่จะยกระดับคุณภาพของบัณฑิตศึกษาของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี    แต่ผมมีความเห็นว่าการจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ควรมีการดำเนินการมากกว่าการกำหนดเกณฑ์ในกระดาษ   ควรมีการจัดการดูแลมาตรฐานในการปฏิบัติของแต่ละมหาวิทยาลัย   และมีการดูแลมาตรฐานของบัณฑิต ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนั้นๆ     และประกาศ/เปิดเผยให้สังคมรู้อย่างกว้างขวาง
  • เรื่องที่โด่งดังมากของบัณฑิตศึกษาของ ม. มหิดล คือเรื่องภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ในข้อบังคับใหม่กำหนดให้ นศ. ระดับปริญญาเอกต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์   ส่วน นศ. ระดับปริญญาโทก็ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ  ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการเขียน ก็ขอยกเว้นได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
  • การดูแลพนักงานมหาวิทยาลัย     สภามหาวิทยาลัยรับหลักการให้ฝ่ายบริหารไปคิดวิธีการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย    ให้มีการดูแลส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยให้เท่าเทียมกันกับข้าราชการ    โดยให้นำเสนอทั้ง package
    วิจารณ์ พานิช
    ๑๙ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)