วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 JJ ได้รับโทรศัพท์จากผู้ประสานงาน ของวิทยาลัยบรมราชชนนี นครราชสีมา ขณะที่ไปร่วม "ลปรร เวที คุณ(เอื้อ)อำนวย" ทีมงานแจ้งทาง M2M ว่าจะไปจัดกิจกรรม OD และ จะให้ JJ ไปบรรยายนำ แต่ เนื่องจากเวลาที่จัดให้ไม่สามารถลงตัวได้ จึงไม่สามารถมาร่วมได้ แต่ก็ได้ แจ้งชื่อทีมงาน KKU_KM ท่านอื่นที่มีความรู้ความสามารถ คือ รศ.นสพ.ประจักษ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งเคยมาร่วมพัฒนา กิจกรรม QA ร่วมกับ JJ ที่วิทยาลัยแห่งนี้หลายปีมาแล้ว

 น่าสนใจครับ KM ก่อน OD หรือ OD ก่อน KM_LO

JJ