บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รา ยวิชางานบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  อาหารและโภชนาการ

    

         

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมการเรียน  การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว รายวิชางานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารและโภชนาการ เรื่อง การประกอบอาหาร ซึ่งบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนที่จัดทำขึ้นนี้ ได้กำหนดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง       ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ มีการเสริมแรงแก่ผู้เรียนเป็นระยะๆ มีการเฉลยคำตอบในทันทีมีเนื้อหาและวิธีการเรียนที่เป็นระบบ โดยเรียนรู้จากง่ายไปหายาก ผู้เรียนจะค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าใจและปฏิบัติตนในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าอย่างถูกต้องและ เกิดประโยชน์   ต่อตนเอง

            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้สนใจนำไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงนวัตกรรมต่อไป สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จากเมนูด้านล่างนี้

                      วาสนา  อาษาศรี

เล่มที่  1  อาหารดีมีคุณค่า

เล่มที่  2  การปฏิบัติตนและมารยาทในการรับประทานอาหาร

เล่มที่  3  การประกอบอาหาร

เล่มที่  4  การถนอมอาหาร