การหารากที่สองโดยวิธีตั้งหาร

1. แบ่งตัวเลขจากหลังมาเป็นคู่ๆ ถ้าเป็นเลขทศนิยมก็แบ่งจากจุดทศนิยมไปทางขวามือ ถ้าไม่ครบคู่ให้เติมศูนย์ให้ครบคู่

2.หาเลขจำนวนหนึ่ง ซึ่งคูณตัวมันเองได้ค่าใกล้เคียงกับตัวเลขหน้าหรือคู่หน้ามากที่สุด ( แต่ต้องไม่มากกว่า ) ให้ตั้งตัวเลขที่ได้ลงในช่องผลลัพธ์ตัวหนึ่ง และช่องตัวหารตัวหนึ่ง

3.ยกกำลังสองของผลลัพธ์ ได้เท่าไรเอาไปตั้งเป็นตัวลบเลขตัวแรกหรือคู่แรกเศษเท่าไรชักลงมาแล้วชักเลขคู่ต่อไปลงมาคู่หนึ่ง

4.เอา 2 คูณผลลัพธ์ ได้เท่าไรเอาไปหารตัวเลขที่ชักลงมาให้ถึงจำนวนที่ชักลงมาเพียงจำนวนเดียว ได้ผลลัพธ์เท่าไรเอาตั้งที่ผลลัพธ์ตัวหนึ่ง และตั้งที่ช่องหารตัวหนึ่ง

5.เอาเลขลัพธ์ตัวใหม่คูณตัวหารทั้งหมด ตั้งเป็นตัวลบเหลือเศษเท่าไรชักลงมา พร้อมกับชักเลขตัวตั้งลงมา 2 จำนวนด้วย

6.ในกรณีที่ผลคูณในข้อ 5. ได้ผลลัพธ์ของตัวลบเกินตัวตั้งให้ลดค่าของผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 4. ลงมาอันดับหนึ่ง ต่อจากนั้นทำเวียนจากข้อ 4. ลงมาจนหมดก็จะได้ค่ารากที่สอง