GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ชื่นชมศูนย์วิจัย : RCSD (5) การจัดการงานวิจัย

สร้างความรู้จากการศึกษาความสำเร็จ ไม่ใช้จากการศึกษาปัญหา

ชื่นชมศูนย์วิจัย : RCSD (5) การจัดการงานวิจัย

 • สิ่งที่ขาดที่สุดในศูนย์วิจัยโดยทั่วไป คือกระบวนการตั้งโจทย์วิจัยร่วมกัน
 • ในการประชุม BoT (Board of Trustee) ของ RCSD ทุกครั้ง จะมีการปรึกษาหารือเรื่องทิศทางและลำดับสำคัญของประเด็นวิจัย อยู่แล้ว
 • ผมคิดว่ากลไกเช่นนั้นยังไม่พอ   น่าจะสร้างกลไกที่เป็นเชิงรุกมากกว่านั้น    ให้นักวิจัยได้มีส่วนร่วมมากกว่านั้น    และมุ่งหวังสร้างนวัตกรรมใน Research in Social Science มากกว่านั้น
 • ผมคิดว่าหลังจากได้รับคำแนะนำจากการประชุม BoT แล้ว    น่าจะจัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาปริญญาเอกหรือ candidates ที่จะเข้ามาใหม่ และผู้บริหารสถาบันวิจัยในเครือข่าย   เพื่อร่วมกันคิดโจทย์วิจัย   คิดระเบียบวิธีใหม่ๆ ที่จะใช้   เตรียมจัดประชุม workshop เพื่อฝึกอบรมระเบียบวิธีวิจัย
 • การประชุมนี้อาจจัดเป็น satellite meeting ติดกับ Regional Conference ในวันรุ่งขึ้นก็ได้   ประเด็นสำคัญคือการให้ความสำคัญต่อโจทย์วิจัยใหม่ๆ และวิธีการตอบโจทย์วิธีการใหม่ๆ  
 • ใน Regional Conference อาจพิจารณาให้มี 1 session ว่าด้วย social research methodology ใหม่ๆ ที่น่าจะเหมาะสมต่อประเด็นวิจัยใน Greater Mekong Region   อาจ  เป็นผลงานวิจัยที่แสดงวิธีวิทยาแนวใหม่ เชิญมานำเสนอเป็น Special Presentation   หรือ  เชิญมาบรรยายเรื่องเทคนิควิธีวิทยาแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ที่เราสนใจร่วมกัน
 • ผมมีข้อเสนอในรายละเอียดเรื่อง Research Methodology แนวการสร้างความรู้โดย KM  โดยเอา success stories มาสกัดความรู้    ใช้ Knowledge Sharing Sessions ด้วย storytelling และจดบันทึกความรู้/วิธีการที่ใช้    รวมทั้งบันทึกเรื่องเล่าไว้ด้วย    เป็น research innovation ตรงที่ไม่เริ่มจากปัญหา แต่เริ่มจากความสำเร็จ   สร้างความรู้จากการศึกษาความสำเร็จ ไม่ใช้จากการศึกษาปัญหา
 • ข้อเสนอนี้จะได้ผลดีหรือไม่ผมไม่ทราบ    อาจไม่ได้ความเลยก็ได้

วิจารณ์ พานิช
๑๕ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 24269
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)