KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 47. ออกแบบ

"คุณเอื้อ" เป็นผู้รับผิดชอบ จัดให้มีกระบวนการร่วมกันออกแบบระบบ KM ขององค์กร

KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ :  47. ออกแบบ

 • การออกแบบระบบ KM เป็นความรับผิดชอบของ “คุณเอื้อ
 • "คุณเอื้อ" เป็นผู้รับผิดชอบ จัดให้มีกระบวนการร่วมกันออกแบบระบบ KM ขององค์กร  
 • ต้องมีการออกแบบให้มีระบบที่มีชีวิต   คือมีการก่อตัว  มีการขยายตัว/เติบโต   เพิ่มขีดความสามารถ   เพิ่มความซับซ้อน   และมีความต่อเนื่อง
 • ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่    ค่อยๆ ปรับวัฒนธรรม
 • ต้องออกแบบให้การทำ KM ไม่เป็นภาระเพิ่มขึ้น    ให้ได้รับผล มากกว่าการลงแรง
 • ต้องออกแบบ การใช้ทรัพยากรเสริมกิจกรรม KM ให้ในที่สุดแล้ว KM เข้าไปก่อผลดีต่องานประจำ    ทำให้เกิดการพัฒนางานประจำ ในลักษณะที่การทำงานตามปกติจะไม่สามารถบรรลุผลได้
 • ต้องออกแบบให้มีทีมแกนนำ
 • ต้องออกแบบให้มีการติดตาม “จับภาพ” ความสำเร็จ นำมาชื่นชม ยกย่อง ขยายผล    และ “จับภาพ” ภาพใหญ่ ว่ามีความก้าวหน้าตามความคาดหมายหรือไม่    มีส่วนใดที่ “คุณเอื้อ” ต้องเข้าไปหนุนเสริม
 • ต้องออกแบบให้มีการพิจารณาระบบ KM ในตัวระบบ    ตัวกิจกรรม   และตัวผลลัพธ์/ผลกระทบ ในที่ประชุมฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ    ทั้งที่เป็นการนำเสนอแทรกอยู่ในโครงสร้างงานประจำ และนำเสนอแยกเฉพาะส่วน KM
 • ออกแบบระบบ KM ให้บูรณาการกับระบบ HRD, OD, CQI, CRM (Customer Relationship Management), TQA, etc
 • ออกแบบระบบ KM ให้ผลงานการพัฒนาเนื้องานอันเกิดจาก KM ได้เข้าไปอยู่ในการพิจารณาผลงานของหน่วยงาน/ตัวบุคคล ด้วย
  วิจารณ์ พานิช
  ๗ เมย. ๔๙
  หาดใหญ่
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)