สวัสดีครับเพื่อน ๆ หลังจากได้รู้วิธีการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกแล้ว  มาคราวนี้จะนำเสนอการพิมพ์หนังสือราชการภายใน หรือบันทึกข้อความนั่นเอง

        หนังสือราชการภายใน  คือ  หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัดเดียวกัน  ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  (ใช้แบบมีเส้นบรรทัดหรือแบบไม่มีเส้นบรรทัด)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ โดยมีรายละเอียดพอสมควร  เช่น  สำนักงานเลขานุการ  ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศกลาง  เป็นต้น

2.  ที่  ให้ลงเลขรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง  เช่น  ที่  ศธ  9463 (6).1.1/

3.  วัน  เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ  เช่น  30  มกราคม  2552  การพิมพ์วัน เดือน ปี  ของหนังสือราชการภายในจะพิมพ์เป็นตัวย่อได้  เช่น 30 ม.ค. 52

4.  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม

5.    คำขึ้นต้น  ใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือ  นิยมใช้คำว่า  เรียน 

6.  ข้อความ  ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ระบุไว้ในข้อนี้

7.  ลงชื่อและตำแหน่ง  ให้เว้น  2  บรรทัดจากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ  เริ่มต้นพิมพ์จาก กึ่งกลางหน้ากระดาษ  พิมพ์ชื่อและนามสกุลไว้ในวงเล็บ  สำหรับตำแหน่งขึ้นบรรทัดใหม่  1  ระยะบรรทัดและพิมพ์วางศูนย์กับชื่อและนามสกุลที่อยู่ในวงเล็บนั้น

ตัวอย่างแบบหนังสือราชการภายใน

 

*ขนาดของครุฑในการพิมพ์หนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) จะใช้ครุฑขนาด 1.5 ซม. ครับ