ปัญหาในการอ่านไม่ออก

จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลปัญหาการอ่านไม่ออกของนักเรียนพบดังนี้

1.นักเรียนไม่รู้จักพยัญชนะและสระ

2.นักเรียนไม่สนใจเรียน ขาดสมาธิในการอ่าน

3.เทคนิคการสอนอ่านของครูไม่เร้าใจ

4.ระดับสติปัญญาของนักเรียนด้อยกว่าคนอื่น(กรรมพันธุ์)

5.นักเรียนรู้จักพยัญชะและสระแต่ไม่รู้จักเสียงพยัญชนะและเสียงสระ

วิธืแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก

1.ฝึกสมาธินักเรียน ให้มีความพร้อมก่อนการอ่านทุกครั้ง เช่นปรบมือเป็นจังหวะ1..2   1..2  1..2..3 หรืออาจนั่งสมาธิ หรืออาจใช้เกมสนุกๆ เมื่อนักเรียนพร้อมจึงค่อยสอนอ่าน

2.ฝึกวิธีเปิดหนังสือ การอ่านโดยการชี้ตามทีละตัวไปด้านขวามือพร้อมด้วยตาจ้องหนังสือ

3.ฝึกการอ่านพยัญชนะประสมสระง่ายๆก่อน เช่น สระ อา อู อี ไอ โอ ให้นักเรียนรู้จักเสียงพยัญชนะเช่น

กอ ไก่ อ่านว่า กอ สระอา อ่านว่า อา(ฝึกเป็นคำๆ คำง่ายๆก่อน)แล้วค่อยเพิ่มพยัญชนะและสระให้มากขึ้น

4. ถ้าคำมีตัวสะกดเช่น กาย นักเรียนเก่งและปานกลางจะอ่าน กอ/อา/ยอ/กาย ได้ แต่กับเด็กที่อ่านไม่ได้

ครูต้องพาฝึกอ่านแบบยาว เช่น กอ/อา/กา/กา/ยอ/กาย

5. กิจกรรมของครูเพื่อให้เด็กมั่นใจในการอ่าน ครูอ่านให้ฟัง นักเรียนฝึกอ่านเป็นแถว อ่านเป็นกลุ่ม จึงอ่านรายบุคคล ที่สำคัญบุคลิกของครูควรสนุกสนานเป็นกันเอง ไม่ดุเด็ก เด็กจะกล้าและสนุกในการเรียน

การอ่าน

6. ฝึกการอ่านแจกลูกสะกดคำบ่อยๆ เมื่อนักเรียนอ่านไม่ออกครูใช้คำถามว่า พยัญชนะอะไร สระอะไร เด็กจะเริ่มคิดและตอบแล้วฝึกการสะกดเอง

7.ครูที่วาดภาพเก่งการโยงภาพกับคำและฝึกเด็กวาดภาพด้วยทำให้นักเรียนจำคำตามภาพและอ่านได้มากยิ่งขึ้น

พลังของคุณครูใจดีมีเมตตา สอนสนุกช่วยได้มากค่ะ